WZC 2024

W dniu 23.05.2024 r. odbyło się sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Radość Trzeciego  Wieku” z działalności merytorycznej w roku akademickim 2023/2024 i finansowej w roku kalendarzowym 2023.

Zebranie odbyło się w  pierwszym  terminie, przy obecności 231 członków  z 359 członków Stowarzyszenia „RTW”  uprawnionych do głosowania, co stanowi 64,3%. Zgodnie ze Statutem Zebranie było prawomocne.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu S „RTW” za rok 2023/2024 przedstawiła Prezes Zarządu Zofia Grzelak.

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 przedstawił Skarbnik  Zarządu  Jan Wiącek.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej S”RTW” za rok 2023 przedstawiła kol. Grażyna Grzegorczyk. 

Projekt programu działań na rok 2024/2025 przedstawiły: organizacyjnego – kol. Ewa Gańko i merytrycznego – kol. Zofia Grzelak.

Podjęto Uchwały:

 • Uchwała nr 1/WZC/05/24 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2023/2024 i finansowego za rok 2023 – jednogłośnie
 • Uchwała nr 2/WZC/05/24 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023 
 • Uchwała nr 3/WZC/05/24 – w sprawie zatwierdzenia programu  działania na rok 2024/2025  
 • Uchwała nr 4/WZC/05/24 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi S”RTW” za 2023 r.  
 • Uchwała nr 5/WZC/05/24 – w sprawie przyznania tytułu Członka Honorowego S”RTW”: kol. Ewie Gańko, kol. janowi Wiąckowi i kol.  Zofii Hannie Gryz
 • Uchwała nr 6/WZC/05/24 – w sprawie wyboru Zarządu S”RTW” 
 • Uchwała nr 7/WZC/05/24 – w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

Do Zarządu wybrane zostały:

 1. kol. Zofia Grzelak
 2. kol. Ewa Gańko
 3. kol. Jan Wiącek
 4. kol. Zofia Hanna Gryz
 5. kol. Mirosława Kulma
 6. kol. Ewa Jaroszewicz
 7. kol. Halina Regina Wójcicka

Do Komisji Rewizyjnej wybrane zostały:

 1. kol. Marianna Zambrzycka
 2. kol. Grażyna Grzegorczyk
 3. kol. Barbara Kulikowska

W wyniku dyskusji zgłoszono 3 wnioski, które  zostały zaprotokołowane i podpisane przez Komisję Uchwał i Wniosków, Protokolanta i Przewodniczącą Zebrania.

Na tym zebranie zakończono.

Na posiedzeniu  nowo wybranych władz S”RTW”  w dniu 28.05.2024 Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

 1. Zofia Grzelak – Prezes Zarządu
 2. Ewa Gańko – Wiceprezes Zarządu
 3. Jan Wiącek – Sekretarz Zarządu
 4. Halina Regina Wójcicka – Skarbnik Zarządu
 5. Zofia Hanna Gryz – Członek  Zarządu
 6. Mirosława Kulam – Członek Zarządu
 7. Ewa Jaroszewicz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następujący sposób:

 1. Marianna Zambrzycka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Grażyna Grzegorczyk – Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Barbara Kulikowska – członek Komisji Rewizyjnej

SPRAWOZDAWCZE WZC

W dniu 12.05.2022 r. odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku” z działalności merytorycznej w roku 2021/2022 i finansowej w roku kalendarzowym 2021.

Zebranie odbyło się w pierwszym terminie, przy obecności 200 członków – uprawnionych do głosowania – 297 osób, co stanowi 67%. Zgodnie ze statutem Zebranie było prawomocne.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu Stowarzyszenia ?RTW? za rok 2021/2022 przedstawiła Prezes Zarządu – Zofia Grzelak

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia ?RTW? za rok 2021 przedstawił Skarbnik – Jan Wiącek

Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ?RTW? za rok 2021 wraz z uchwałą nr 1/KR/2022 o udzieleniu absolutorium Zarządowi S?RTW? przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Bogumiła Jankowska

Przedstawienia projektu programu działań S?RTW?: organizacyjnego na rok 2022/2023 dokonała kol. Zofia Grzelak, a merytorycznego kol. Ewa Gańko

 10. Podjęto uchwały: 

      Uchwała nr    1/WZC/05/22    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2021/2022  i finansowego za rok 2021 – jednogłośnie

      – Uchwała nr    2/WZC/05/22    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021 – za 198, wstrzymało się 2

      – Uchwała nr     3/WZC/05/22      w sprawie zatwierdzenia programu działania Stowarzyszenia ?RTW? na rok 2022/2023 – jednogłośnie

      – Uchwała nr    4/WZC/05/22      w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia ?RTW? – za 199 wstrzymało się 1

W wyniku dyskusji zgłoszono 7 wniosków, co zostało zaprotokołowane i podpisane przez Komisję Uchwał i Wniosków, Protokolanta i Przewodniczącą Zebrania

Na tym zebranie zakończono

Zarząd

Dnia 23 września 2021 r odbyło się Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia ?Radość Trzeciego Wieku?
Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Jadwiga Maciejewska  . Na zebraniu zostały przedstawione sprawozdanie merytoryczne, finansowe  i Komisji Rewizyjnej za rok 2020. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie i  na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.
Następnie dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia

Do Zarządu wybrano kol.kol.

Aleksandrę  Dziwulską    –  prezes

Ewę Gańko – wiceprezes

Halinę Grudzińską

Hannę Gryz

Mirosławę Kulmę – skarbnik

Joannę Suchocką – sekretarz

Jana Wiącka

Do Komisji Rewizyjnej wybrano kol:

Grażynę Grzegorczyk

Bogumiłę Jankowską

Mariannę Zambrzycką

WZC w innym terminie

Zarząd Stowarzyszenia „RTW” w Mińsku Mazowieckim na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia br. postanowił przełożyć Walne Zebranie Członków z dnia 6 maja br. na  23 września 2021 r.

Powodem przesunięcia zebrania jest sytuacja pandemiczna, która utrudnia kontakty międzyludzkie, nie daje nadziei na możliwość spotkania się większej grupy naszych członków, jaka jest warunkiem przeprowadzenia zebrania.

Jednocześnie informuję, że dopełniliśmy obowiązku przygotowania: 
– Programu Edukacyjnego na rok 2021/22,
– skonsultowaliśmy z członkami Rady Programowej uzyskując pozytywną opinię dot. Programu 
– przygotowaliśmy sprawozdanie finansowe za rok 2020


Zakładamy możliwość spotkania się we wrześniu br. wg wymogów pandemicznych.
Bardzo liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie.

Prezes Zarządu – Jadwiga Maciejewska

Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia 10 maja 2018 r

Dnia 10 maja 2018 r odbyło się Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku”
Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Jadwiga Maciejewska  . Na zebraniu zostały przedstawione sprawozdanie merytoryczne , finansowe  i Komisji Rewizyjnej za rok 2017. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie i  na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.
Następnie dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia
Do Zarządu wybrano kol.kol.
Jadwigę Maciejewską           prezes
Mariannę Zambrzycką           wiceprezes
Jana Wiącka                         skarbnik
Zofię Grzelak                        sekretarz
Ewę Gańko                           członek
Alicję Rycielską                     członek
Annę Smoleńską                   członek

Do Komisji Rewizyjnej wybrano kol.kol
Bogusławę Ciążkowską       przewodnicząca
Grażynę Grzegorczyk          zastepca
Mariannę Zembek                członek
Zdjęcia z zebrania  w galerii
lub kliknij tutaj>>>Walne Zebranie Członków 2018 r

Walne Zebranie Członków 21 kwietnia 2016 r

Dnia 21 kwietnia 2016 r odbyło sie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku Zebranie rozpoczęła Prezes zarządu Jadwiga Maciejewska Przewodniczącą Zebrania została kol. Janina Śledziewska Wiceprezes Zarządu Jerzy Maciejewski przedstawił sprawozdanie merytoryczne za rok 2016, a sprawozdanie finansow zaoprezentowała członek Zarządu Halina Wójcik

Kol. Bogusława Ciężkowska – przew. Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie i podała wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium Wniosek przeszedł z 100% poparciem Nastepnie Prezes Zarządu przedstawiła plan merytoryczny na rok następny., który został przyjęty przez Zebranie’ Na zakończenie w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „RTW” kol. Jadwiga Maciejewska zaproponowała przyznanie tytułu Honorowy Członek Stowarzyszenie kol. kol. Marii Wocial i Jerzemu Maciejewskiemu Uczetsnicy Zebrania jednogłosnie przyjęli tę propozycje

IV Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Radość Trzeciego Wieku

Dnia 25 kwietnia 2013r. odbyło się IV Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia ?Radość Trzeciego Wieku?. Zebranie rozpoczął Prezes Zarządu Jerzy Maciejewski .

Przywitał przybyłych gości w osobach: Ewelina Oberzlich ? podinsp. ds. promocji Urzędu Miasta, Janusz Piechociński ? wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, Leszek Celej ? dyr. Muzeum Ziemi Mińskiej, dr Bogusława Bednarska ? czł. Rady programowej, Dr Mirosław Bieda ? czł. Rady Programowej, Ewa Konca ? przedst.. Spółdzielczego Banku Rozwoju i Rolnictwa, Maria Górska ? honorowy członek Stowarzyszenia ?RTW?, Elżbieta Janke ? czł. Rady Programowej, Artur Surowiec ? Prezes Firmy Turystycznej.

oraz wszystkich członków Stowarzyszenia „RTW” Członkowie Zarządu przedstawili sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012. Komisja Rewizyjna dokonała oceny działalności Zarządu wnioskując o udzielenie absolutorium za rok 2012.

Członkowie Zarządu przedstawili plan merytoryczny i plan finansowy na rok 2013. W głosowaniu podjęto uchwały zatwierdzające: sprawozdanie finansowe i przeznaczenie wyniku bilansowego, sprawozdanie merytoryczne, plany pracy na rok 2013, udzielenia absolutorium Zarządowi.

Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia ?Radość Trzeciego Wieku?

Dnia 10 maja 2012 r. odbyło się pierwsze Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia ?Radość Trzeciego Wieku? Na zebranie przybyli zaproszeni goście oraz członkowie Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu złożyli sprawozdana: merytoryczne i finansowe za rok 2011. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie oceniające pracę Zarządu w roku 2011 i zawnioskowała o udzielenie absolutorium WZC uchwałą udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2012, zatwierdziło również wynik finansowy za rok 2011 i jego przeznaczenie. Następnie zostały przedstawione i zatwierdzone plany: merytoryczny i finansowy na rok 2012. WZC podjęło uchwałę o przyznaniu p. Leszkowi Celejowi statusu członka honorowego Stowarzyszenia W dalszej części Zebrania dokonano wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania członkami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej pozostały osoby sprawujące te funkcje w poprzedniej kadencji