ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE S”RTW”

 Organizacja  działania Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku”

w Mińsku Mazowieckim w roku 2023/2024

Program opracowany został przez zespół w składzie: Ewa Gańko, Zofia Grzelak,                   Jan Wiącek,   Mirosława Kulma,  – członkowie Zarządu,  Alicja Rycielska – przew. Rady Słuchaczy, Teresa Marciniak  (zdalnie), Jadwiga Maciejewska, Sławomir Ziemicki – członkowie honorowi,  Zyta Drabarek  – słuchaczka       

Cz.I  Założenia organizacyjne:       Podstawą działania S”RTW” jest:  Statut Stowarzyszenia, Regulamin Rady Słuchaczy, wnioski i uchwały WZC z lat ubiegłych. Podstawową formą działania statutowego jest prowadzenie Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku , w tym popularyzacja wiedzy ogólnej wśród chętnych niezrzeszonych seniorów z miasta (wykłady otwarte).

Opłata członkowska /roczna/ w wys. 30 zł. wnoszona do końca m-ca sierpnia.   Opłata za pakiet podstawowy wynosi 70 zł  i wnoszona jest w cyklu semestralnym   /na 1 miesiąc przed upływem semestru/. Wszystkie wpłaty wnoszone są na konto Stowarzyszenia ”Radość Trzeciego Wieku” w Mińsku Mazowieckim.

Zadania programowe realizowane są poprzez:

 1. wykłady – do 90 min. tygodniowo /pakiet podstawowy, płatny, obowiązkowy/ – w czwartki w godz. 10.00 – 12.30 w Sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej. Wykłady otwarte dla środowiska seniorów miasta mogą być sponsorowane. 

Tematyka wykładów wynika z programu Mińskiego UTW na rok 2023/2024 zatwierdzonego przez WZC.

 • Zajęcia programowe rozwijające zainteresowania słuchaczy :
 • – Śpiewamy Razem – bezpłatne, grupa ok. 30 os. Zielony Domek: I semestr: 12 spotkań, II semestr: 16 spotkań
 • -Gramy Razem – bezpłatne, grupa ok. 10 os., MDK, Zielony Domek: I semestr: 12 spotkań, II semestr: 16 spotkań
 •   – Taniec w kręgu – bezpłatne, 2 grupy, łącznie ok. 40 os. sala baletowa MDK: I semestr: 11 spotkań, II semestr: 17 spotkań

 • Zajęcia wg zainteresowań słuchaczy: organizacja warsztatów wynikających    z zainteresowań słuchaczy
 • – zajęcia plastyczne: I semestr – 11 spotkań, II semestr – 17 spotkań   – częściowo    odpłatne /materiały/ – Zielony Domek  
 • – brydż – w piątki (zgodnie z kalendarzem MEN) – SM „Przełom”
 • – zajęcia klubowe i warsztaty w Miejskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Zielonym Domku – mają na celu rozwój zainteresowań  i umiejętności słuchaczy.

  4- Rozwój aktywności fizycznej słuchaczy

– zajęcia warsztatowe z zakresu aktywności fizycznej realizowane w MDK i wynajętych Klubach Fitness /Fit & Joy oraz Joga /, na basenie –płatne przez uczestników (wg kosztów). Ogółem przygotowano 214  miejsc:

Poniedziałek: 3 grupy po 11 osób, wtorek: 3 grupy po 11 osób, środa: 5 grup po 20 osób, piątek: 3 grupy po 10 osób, basen – 1 grupa 18 osób. Zabezpieczono 5 kwalifikowanych instruktorów.

5- Poszerzanie zainteresowań kulturalnych słuchaczy  

  – popularyzacja wydarzeń kulturalnych organizowanych przez placówki kulturalne   w mieście  MDK, MSA, MBP, MZM. 

 – wyjazdy do teatrów, opery i baletu – co najmniej 1 raz w miesiącu /pokrycie kosztów  biletu i przejazdu/.                                                                                                                               –  zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w muzeach z przewodnikiem.   

–  organizacja wycieczek krajoznawczo-turystycznych jednodniowych,  dających możliwość poznania najbliższej okolicy /województwo, powiat/  oraz kilkudniowych,  poszerzających wiedzę o kraju.   

– organizacja wypoczynku zimowego  i letniego dla 5 grup ok.50 os. w celach rehabilitacyjnych i rekreacyjnych oraz integracji słuchaczy (łącznie  ok. 250 osób).    

– udział  w konkursach senioralnych –  regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich grupy  „Śpiewamy Razem”,  „Gramy Razem” i  tanecznej „Jak nie my to kto”.    

  6- działania integracyjne  na rzecz środowiska seniorów w mieście:    

  – systematyczne informacje poprzez strony internetowe o bieżących wydarzeniach   w mieście,

  – pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy (wolontariat)

  – ukwiecanie, nasadzanie drzew, organizacja obchodów Mińskiego Dnia Seniora. 

    7- Kalendarz roku akademickiego 2023/24

05.10.23 r. inauguracja roku akademickiego 2023/2024 

– 14.10. 2023 r.  integracyjny marsz NW –  święto pieczonego  ziemniak

 – 30.11.2023 r. zabawa andrzejkowa /Esta , odpłatnie/ dla chętnych 

 – 15.12.2023 r. spotkania wigilijne: sala MSA dla wszystkich, 16.12.2023 r.(piątek)  /Esta, odpłatnie/ dla chętnych  

 – 18.12. 2023 r.  – 3.01.2024 r. – przerwa świąteczna   Bożonarodzeniowa 

 – 15.01.2024 – 28.01,2024 ferie zimowe, wypoczynek zimowy dla chętnych

– 15.02.2024 r. zabawa Walentynowa /Esta, odpłatnie/ dla chętnych

–  25.03.2024 r. – 02.04.2024 r.  – przerwa świąteczna Wielkanocna  

– ok. 22 kwietnia 2024 r.  obchody  Dnia Ziemi /nasadzenia Aleja RTW/

 – 11.05.2024 r. Marsz NW w Mieni – dla chętnych

 – 16.05.2024 r.  WZC Stowarzyszenia  „RTW” –  sprawozdawczo – wyborcze

 – 06.06.2024 r. zakończenie roku akademickiego 

– czerwiec 2024 r.    – wypoczynek letni w Nałęczowie (rezerwacja)

 – II połowa sierpnia 2024 r – wypoczynek letni w Rowach (rezerwacja)

– 01 – 14.09.2024 r. – wypoczynek letni w Krynicy Morskiej  (rezerwacja)                                                                    

W roku 2023 konsultacje programowe z Radą Programową przeprowadzono korespondencyjnie z powodu pandemii COVID – 19. Całościowy materiał został przedstawiony członkom Stowarzyszenia na  WZC  w dniu  11   maja  2023 r.     

Zarząd     

==========================================================================                                 

ZAŁÓŻENIA PROGRAMOWE 2022/2023

Projekt opracowany został przez zespół w składzie: Ewa Gańko, Zofia Grzelak, Joanna Suchocka, Jan Wiącek,   Mirosława Kulma,  ? członkowie Zarządu,  Teresa Marciniak ? wiceprzewodnicząca Rady Słuchaczy, Jadwiga Maciejewska, Sławomir Ziemicki ? członkowie honorowi,  Zyta Drabarek  ? słuchaczka. 

Cz.I  Założenia organizacyjne:

Podstawą działania S?RTW? jest:  Statut Stowarzyszenia,                           

                                                        Regulamin Rady Słuchaczy,

                                                        wnioski i uchwały WZC z lat ubiegłych

Podstawową formą działania statutowego jest prowadzenie Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Opłata członkowska/roczna/ w wys. 30 zł. wnoszona do końca sierpnia.   Opłata za pakiet podstawowy wynosi 60 zł  i wnoszona jest w cyklu semestralnym   /na 1 miesiąc przed upływem semestru/. Wszystkie wpłaty wnoszone są na konto Stowarzyszenia ?Radość Trzeciego Wieku? w Mińsku Mazowieckim.

Zadania programowe realizowane są poprzez:

 1. wykłady ? do 90 min. tygodniowo /pakiet podstawowy, płatny, obowiązkowy/                      
 2. – w czwartki w godz. 10.00- 12.30 w Sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej. Wykłady otwarte dla środowiska seniorów miasta są sponsorowane. 
 3. Tematyka wykładów wynika z programu Mińskiego UTW na rok 2022/23 zatwierdzonego przez WZCz.
 • Zajęcia programowe rozwijające zainteresowania słuchaczy:                                             
 •  – Śpiewamy razem – bezpłatne, grupa ok. 30 os. Zielony Domek I semestr:  16 spotkań,  II semestr  12 spotkań                                                                   
 • – Taniec w kręgu – bezpłatne, 2 grupy do 25 os. sala baletowa MDK  I semestr 15 spotkań, II semestr 13 spotkań.
 • Zajęcia wg zainteresowań słuchaczy: organizacja warsztatów wynikających    z zainteresowań słuchaczy                                                                                                                     
 • – zajęcia plastyczne  – częściowo odpłatne /materiały/                                                                                          
 • – brydż,                                                                                                                                        
 • – zajęcia klubowe i warsztaty w Miejskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece

 Publicznej, Zielonym Domku ? mają na celu rozwój zainteresowań  i umiejętności słuchaczy.

  4- Rozwój aktywności fizycznej słuchaczy

– zajęcia warsztatowe z zakresu aktywności fizycznej realizowane w MDK i wynajętych Klubach Fitness /Fit & Joy oraz Joga /, na basenie. Ogółem przygotowano 180 miejsc:

poniedziałek: 3 grupy po 15 osób, wtorek:2 grupy po 15 osób, środa 4 grupy po 20 osób, piątek: 2 grupy po 11 osób. Zabezpieczono 5 kwalifikowanych instruktorów.

5- Poszerzanie zainteresowań kulturalnych słuchaczy

popularyzacja wydarzeń kulturalnych organizowanych przez placówki kulturalne  w mieście  MDK, MSA, MBP, MZM.

– wyjazdy do teatrów, opery i baletu ? co najmniej 1 raz w miesiącu /pokrycie kosztów    biletu i przejazdu/.                                                                                                                                       

?  zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w muzeach z przewodnikiem.    

–  organizacja wycieczek krajoznawczo-turystycznych jednodniowych,  dających możliwość poznania najbliższej okolicy /województwo, powiat/  oraz kilkudniowych,  poszerzających wiedzę o kraju.                                          

 – organizacja wypoczynku zimowego  i letniego dla 4 grup ok.50 os. w celach rehabilitacyjnych i rekreacyjnych oraz integracji słuchaczy (w sumie ok. 200 osób).                         

? udział  w konkursach senioralnych grupy śpiewającej ?Śpiewamy i gramy razem?   i  tanecznej ?Jak nie my to kto? –  regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.                              

6- działania integracyjne  na rzecz środowiska seniorów w mieście:                                                                   

– systematyczne informacje poprzez strony internetowe o bieżących wydarzeniach  w mieście,     

   – pomoc uchodźcom wojennym (wolontariat)                                                                                           

– ukwiecanie, nasadzanie drzew, organizacja obchodów Mińskiego Dnia Seniora.   

7- Kalendarz roku akademickiego 2022/23

06.10.22 r. inauguracja roku akademickiego                                                                      

– 20.10. 2022 r.  integracyjny marsz NW –  święto pieczonego  ziemniaka ,

– 24.11.22 r. zabawa andrzejkowa /Esta , odpłatnie/ dla chętnych ,

– 15.12.22 r. spotkania wigilijne: sala MSA dla wszystkich,                                              

16.12.22 r. /Esta, odpłatnie/ dla chętnych                                                                                                                

 – 19.12. 22 – 6.01.23 r. – przerwa świąteczna   Bożonarodzeniowa,

 – 09.02.23 r. zabawa Walentynowa /Esta, odpłatnie/ dla chętnych ,  

– 13.02.23  ? 26.02.23 r. ferie;  wypoczynek zimowy dla chętnych,

– 03.04 ? 11.04.23 r. przerwa świąteczna Wielkanoc,

– ok. 22 kwietnia 23 r.  obchody  Dnia Ziemi /nasadzenia Aleja RTW, piknik/                              

– 11.05.23 r.  WZCz  Stowarzyszenia,

– 13.05.23 r. Marsz NW w Mieni   – dla chętnych                                          

 – 01.06.23 r. zakończenie roku akademickiego                                                                        

– czerwiec 2023 r.  (w uzgodnieniu) ? wypoczynek letni nad morzem lub w Okunince                                                                          –

01 ? 14.09.2023 r. ? wypoczynek letni w Krynicy Morskiej  (termin zarezerwowany)                                                                    

W roku 2022 konsultacje programowe z Radą Programową przeprowadzono korespondencyjnie z powodu pandemii COVID ? 19. Całościowy materiał został przedstawiony członkom S”RTW” na spotkaniu w dniu  12 maja  2022 r.    PROGRAM ZOSTAŁ PRZYJĘTY przez WZCz.

Zofia Grzelak ? Prezes Zarządu

Ewa Gańko ? Wiceprezes Zarządu

Założenia organizacyjne Stowarzyszenia ?RTW? dla działań
 Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w II semestrze 2022 roku

Czas trwania semestru:

Zajęcia planowane (wykłady, warsztaty) od 17 lutego  do 2czerwca 2022r

Dni wolne od zajęć: przerwa świąteczna  od 11 do 20 kwietnia 2022r.

Zajęcia gimnastyczne: (miejsce zajęć jak dotychczas)

Poniedziałek ? gimnastyka z piłkami  3 grupy po 11 osób,

Wtorek ? pilates 2 grupy po 10 osób,

Środa ? gimnastyka rozciągająca 4 grupy po 17 osób,

Piątek ? Joga 2 grupy po 10 osób,

Basen wg dotychczasowych zasad ? wtorek godz 7:00

Taniec w kręgu (MDK Sala Baletowa)

Wtorek godz 15:30 ? 17:30,

Środa godz 15:30 ? 16:30

Warsztaty:

Śpiewamy razem ? poniedziałek godz 15:15-17:15 (Zielony Domek)

Plastyczne  wtorek godz 10:30 -13:00  (Zielony Domek)

Brydż sportowy- piątek  godz12:00 -14:00 (Sala SM ?Przełom? ul.Kopernika

            Wycieczki

 1. Jednodniowa do Otwocka Wielkiego ? kwiecień 2022r
 2. Jednodniowa do Powsina ? maj 2022r
 3. Jednodniowa ?Szlakiem Norwida? ? czerwiec 2022r
 4. Dwudniowa do Łodzi  – kwiecień 2022r

Wypoczynek letni:

        1) Jarosławiec  –    od 12 do 22 czerwca 2022r
        2)  Rowy   –            od  20 sierpnia do 1 września 2022r

                                                                      Zarząd S?RTW?

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE   S ?RTW?  DLA DZIAŁAŃ MUTW w II SEMESTRZE 2021 r.

Czas trwania semestru: zajęcia planowane (wykłady, warsztaty) 18.01.2021 ? 28.05.2021

W zależności od sytuacji pandemicznej wykłady i warsztaty będą organizowane stacjonarnie lub on ? line.

Dni wolne od zajęć: Wielki Tydzień (29.03 ? 05.04.2021), przerwa majowa (01 ? 03.05.2021)

Zajęcia gimnastyczne: (miejsce zajęć jak dotychczas)

poniedziałek ? piłki 2 grupy (po 15 osób)

Wtorek ? pilates 2 grupy (po 15 osób)

Środa ? gimnastyka rozciągająca 3 grupy

JOGA: wtorek 1 grupa, piątek 2 grupy (po 12 osób) ul. Okrzei 10

Basen wg dotychczasowych zasad (wtorek)

Warsztaty ? podnoszenie umiejętności cyfrowych (grupy 5-cio osobowe ? ZIELONY DOMEK)

Taniec w kręgu ? 2 razy po 1 godzinie tygodniowo (wtorek)

Śpiewajmy razem ? 1.5 godz. tygodniowo (poniedziałki ? ZIELONY DOMEK)

Brydż sportowy ? piątki (Świetlica SM ?Przełom? lub ZIELONY DOMEK)

Wycieczki: 2-dniowe

 1. Szlakiem Środkowej Wisły: Sanniki, Płock, Czerwińsk ? czerwiec 2021
 2. Puszcza Białowieska: Hajnówka, Białowieża ? sierpień 2021

Wycieczki 1-dniowe (za symboliczną opłatą 10 zł): czerwiec i wrzesień 2021

 1. Węgrów
 2. Siedlce
 3. Dobre

Wypoczynek letni:

 1. Okuninka -12 dni –  czerwiec 2021
 2. Krynica Morska ? 12 dni ? wrzesień 2021

Opłaty  za II semestr: po analizie kosztów opłata za pakiet podstawowy w II semestrze 2021 wynosi 50,- zł (płatne na konto Stowarzyszenia do 23 stycznia 2021 r.)

Informacje o opłatach za gimnastyki znajdują się w informacji dla słuchaczy zamieszczonej na naszej stronie internetowej.

Ze względu na dynamiczną sytuację pandemiczną, zajęcia gimnastyczne planujemy w krótszych okresach

 (styczeń, luty) i zróżnicowanych trybach: on ? line i stacjonarnie.

Kwoty opłat będą zróżnicowane (podane w w/wym. informacji na stronie aktywnyseniormm.pl)

                                                                                                                                Zarząd

Program  Stowarzyszenia ?Radość Trzeciego Wieku? dla Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok 2016/17

Hasła tematyczne  wykładów i zajęć uzupełniających Planowana liczba  zajęć Odpowiedzialny/prowadzący Uwagi
I  Zagadnienia z wiedzy  ogólnej      
1. Literatura- życie i twórczość : Henryka Sienkiewicza Stefana Żeromskiego 2  wykłady+wycieczka  Członkowie Zarządu  
– udział  w Czytaniu Narodowym ?Qvo vadis?? MBP 09.2016r kol. Izabella Rombel  
-udział w spotkaniach organizowanych przez MBP, MDK, MZM wg kalendarza Rada Słuchaczy  
2.  Historia  – T. Kościuszko  /200 rocznica śmierci/ bohater dwóch narodów. wykład
 1. Aleksy
 
-100 rocznica powstania polskiego garnizonu w Mińsku Maz. VII Pułk  Ułanów Lubelskich  /listopad/ Nowina ?Konopka wg kalendarza Zarząd   S?RTW?  
-udział w wystawach czasowych  w MZM wg kalendarza Zarząd   S?RTW?  
-Muzeum Katyńskie 1 wyjazd Rada Słuchaczy  
-muzea na trasach wycieczek krajoznawczych na bieżąco Rada Słuchaczy  
2. Historia sztuki – wybrane zagadnienia z historii sztuki 2 x w semestrze Zakontraktowany wykładowca  
– monitorowanie wystaw w Muzeum Narodowym na bieżąco kol. Krystyna Makos ? dla zainteresowanych  
3.  Historia muzyki i filmu/ wykłady na wybrane tematy/  2 x w semestrze Zakontraktowani wykładowcy  
4. Wybrane zagadnienia z filozofii  ,etyki i religioznawstwa
Psychologia i socjologia na co dzień.
Wybrane zagadnienia z prawa
 2 x w semestrze Zakontraktowani wykładowcy  
 5-Tematy okolicznościowe  2 x w semestrze    
-100 rocznica urodzin  Einsteina   – Teoria względności   kol. Sławomir  Ziemicki  
– fizyka na wesoło   kol. Sławomir  Ziemicki  
II  Lokalne zagłębia wiedzy/  Mińsk Mazowiecki i powiat miński/      
-595 lecie Mińska Mazowieckiego Wg kalendarza imprez Przedstawiciele  środowiska miejskiego i powiatowego  
-sławni mieszkańcy miasta i powiatu We współpracy z TPMMx    
-ważne wydarzenia historyczne i życia regionu      
-150 rocz. Powstania Szkół  w Siennicy wykład Stanisław Czajka  
– 100 rocz. Powstania  szkoły ogólnokształcącej w Mińsku Maz. zwiedzanie Izby Pamięci Wycieczka dla zainteresowanych
We współdziałaniu z Kol. J. Ostrowska Dźwigała
 
– Udział w przygotowaniu wydawnictwa  Mińsk  Mazowiecki i powiat miński w relacjach dziennikarskich z okresu 1831-1950 prezentacja historii i dorobku Muzeum Ziemi Mińskiej   
2- Wybrane problemy międzynarodowe, spotkania z dyplomatami 1 x w semestrze Zarząd S ?RTW?  
3- Poznaj swój kraj   Zarząd  S?RTW?  
– wycieczki tematyczne związane z przyjętym programem  We współdziałaniu z RS i wybranym biurem podróży wolontariusze  
-Kujawy / Bydgoszcz ?Toruń/ 18-19 maja  2017r BUT  
-Siennica 29.09.2019r. Rada Słuchaczy  
-Bieszczxady / 19-22.09.2017r.  BUT  
– Wola Okrzejska- 1 dniowa W uzgodnieniu    
– stolice Europy Wykłady Zakontraktowani wykładowcy  
– wypoczynek letni: czerwiec 2017 ? Krynica Morska Zarząd Kol. M. Wocial, A. Smoleńska  
III  Propagowanie aktywnego  stylu życia      
Współpraca z Radą Seniorów  w mieście Wg kalendarza spotkań kol. J. Ostrowska – Dźwigałax  
1. Propagowanie wiedzy o zdrowiu, spotkania z lekarzami      
2. Warsztaty poprawiające kondycję seniorów      
– zajęcia komputerowe 2 x w semestrze kol. Teresa Mularz  
– śpiewanie w grupie 2 x w miesiącu p. Stanisław Woźnica  
– warsztaty manualne 2 x w semestrze po 5 h Zarząd  S?RTW?  
– ćwiczenia pamięci doraźnie p. H. Michalska  
-brydż sportowy 1 x w tygodniu S. M.  ?Przełom?  
– muzykoterapia  doraźnie dr M. Kierył  
– warsztaty żywieniowe  doraźnie Zarząd  S?RTW?  
– decoupage 2 x w miesiącu kol. Krystyna Makos  
– kosmetologia na co  dzień      
– sem. językowe z wolontariuszami EBU      
– pierwsza pomoc      
4- Rozwój zainteresowań kulturalnych      
-wyjazdy do teatrów 1 x w miesiącu kol. Teresa Mularz  
-wyjazdy do filharmonii 1 x w miesiącu kol. Zyta Drabarek  
-klub dyskusyjny (film, teatr, książka)      
– monitorowanie  repertuaru kina w Mrozach Wg repertuaru kol. Elżbieta Janke   
-udział  w spotkaniach w MBP, MDK, MZM Wg kalendarza kol.Piotr Wilnowic   
5-zajęcia poprawiające aktywność fizyczną słuchaczy      
– warsztaty świadomości ciała:
poniedziałki  3 gr? gimnastyka na piłkach.
-środy 3 gr.- gimnastyka rozciągająca
1 x w tygodniu p. Małgorzata Kielle  
– joga / 3 grupy/ 1 x w tygodniu p. J. Rokicka  
– taniec w kręgu/ wtorek 1 gr./ 1 x w tygodniu p. E. Matejko-Paszkowska  
– basen / 2 grupy   wtorek i piątek/ 1 x w tygodniu p. Agnieszka Sawka  
– Nordic Walking/ wg odrębnego programu/ 2 x w tygodniu kol. Anna Smoleńska, MOSiR  
–   Ogólnopolski Marsz Nordic Walking 07.05.2016  kol. Alicja Rycielska  
6-współpraca międzypokoleniowa : udział we wspólnym projekcie UM -przedszkola ,SP, gimnazja / przekazywanie tradycji, ochrona środowiska, wspólne wycieczki, współdziałanie na rzecz seniorów/ Wg uzgodnień, kol. Ewa Gutkowska  
– współdziałanie w Fundacją EBU  /wymiana informacji o tradycjach, tańce, nauka języków/ okazjonalnie Zarząd  S?RTW? i  wolontariusze  
– Dom Opieki w Transborze wg uzgodnień kol. Alicja Rycielska,  
7- Organizacja  wystaw  dorobku  słuchaczy 1 raz w roku p. Eliza Bujalska  
8- Organizacja II Mińskiego Dnia Seniora            / 14 maja 2017r/ Kolędowanie, grill Rada Słuchaczy
Zarząd  S?RTW?
 
IV  Przyroda w naszym otoczeniu      
Współpraca z Fundacją? Nasza Ziemia ? w zakresie realizacji wybranych projektów. Dni Ziemi kol. Alicja Rycielska  
–  Aleja Radości Trzeciego Wieku / dosadzenia, ławeczki/   kol. Jadwiga Szałańska  
Czy życie ludzi zależy od pszczół 1 wykład p. Zbigniew Grzesiak  
V  Przygotowanie do jubileuszu  X Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku      
Przygotowanie konkursu literackiego nt. Późnej dojrzałości.   We współpracy z Gimnazjum im. Jana Pawła II  
Przygotowanie biuletynu pokazującego dorobek słuchaczy /literacki, malarski, prac manualnych/.  Zbieranie materiałów- cały rok kol. Jerzy Maciejewski
słuchacze
 
Przygotowanie śpiewnika MUTW z uwzględnieniem piosenek o Mińsku Maz. i regionie Zbieranie materiałów i nauka piosenek cały rok   p. Stanisław Woźnica kol. Ewa Gańko  
 Opracowanie projektów do Starostwa i RM na dofinansowanie działań związanych z X leciem UTW Wrzesień 2016 Zarząd  S?RTW?  
Współpraca z wybranymi  placówkami oświatowymi w zakresie realizacji wybranych zadań. Wg terminarza zadań

kol. Alicja Rycielska kol. Jerzy Maciejewski

 

Program zatwierdzono na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia? Radość Trzeciego Wieku? w dn. 21 kwietnia 2016r.    Uchwała nr 5.