Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA  RADOŚĆ TRZECIEGO WIEKU
/stan na dzień   22.04.2016 r./

ROZDZIAŁ  I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie ?Radość Trzeciego Wieku?, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,  działającym  w  dziedzinie  kultury,  oświaty,  ochrony  zdrowia    i rekreacji na rzecz ludzi starszych.

§ 3
Stowarzyszenie swą działalność opiera na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i Wolontariuszy.

§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Mińsk Mazowiecki.

§ 5
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 6
Nazwa i logo Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

§ 7
Stowarzyszenie może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku Stowarzyszenie ?Radość Trzeciego Wieku? oraz pieczęci podłużnej  z  nazwą i adresem Stowarzyszenia.

§ 8
Stowarzyszenie może wystawiać legitymacje, ustanawiać własne odznaki oraz przyznawać dyplomy i nagrody, a także występować o odznaczenia i medale na zasadach określonych w odrębnych przepisach szczegółowych.

§ 9
Nad działalnością Stowarzyszenia patronat sprawują Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki i Starosta Miński.

§ 10
Stowarzyszenie współpracuje z organami jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Mińskiego, w szczególności z Miastem Mińsk Mazowiecki i Powiatem Mińskim oraz z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

§ 11
Stowarzyszenie może korzystać z, udostępnionych nieodpłatnie, pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia i innych jednostek organizacyjnych Miasta, w ty z sal wykładowych, pracowni, lokalu biurowego oraz obsługi administracyjno-finansowej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 12
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej   i Unii Europejskiej.

§ 13
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji       o podobnych celach działania.

 

ROZDZIAŁ  II
CELE  I  METODY  DZIAŁANIA

§ 14
Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. Aktywizowanie osób starszych poprzez ich uczestnictwo w różnych formach życia społecznego.
 2. Organizowanie  i  prowadzenie  edukacji  z różnych dziedzin  nauki,  w  tym    m. in. z: historii, literatury, medycyny, nauk społecznych i ekonomicznych.
 3. Upowszechnianie różnorodnych form aktywności intelektualnej i fizycznej oraz rozwijanie zainteresowań wśród osób starszych.
 4. Podejmowanie działań zmierzających do rozwijania więzi społecznych między mieszkańcami regionu, a w szczególności pomiędzy starszym i młodszym pokoleniem.
 5. Inspirowanie do działań na rzecz ludzi starszych, osób niepełnosprawnych i chorych.
 6. Upowszechnianie wiedzy o Ziemi Mińskiej i regionie Mazowsza.

§ 15
Cele Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zarządzanie Mińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, w oparciu o regulamin Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku /zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia/ oraz:

 1. dbałość o wysoki poziom zajęć edukacyjnych,
 2. organizowanie różnorodnych form zajęć jak: wykłady, seminaria, odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, wyjazdy do teatrów i muzeów oraz organizowanie wycieczek krajoznawczych, wypoczynku letniego i zimowego dla członków Stowarzyszenia i ewentualnie członków ich rodzin.
 3. prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji,
 4. przekazywanie nabytych doświadczeń życiowych  i zawodowych młodemu pokoleniu,
 5. działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego,
 6. prezentowanie dorobku kulturalnego i naukowego członków Stowarzyszenia,
 7. uczestniczenie w ochronie dóbr kulturalnych, tradycji i tożsamości lokalnej,
 8. aktywny udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 9. ścisłą współpracę Stowarzyszenia z władzami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi,
 10.  dokumentowanie działalności Stowarzyszenia i publikowanie jego osiągnięć  w formie artykułów prasowych i samodzielnych publikacji.

 

ROZDZIAŁ  III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 16

 1. Stowarzyszenie zrzesza osoby starsze, które realizują jego cele.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne, jako członkowie wspierający.

§ 17
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych,
 3. członków wspierających.

§ 18

1) Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej  oraz cudzoziemiec  akceptujący  statut Stowarzyszenia,  który złoży pisemną i własnoręcznie podpisaną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych.

2) O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

§ 19
Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego,
 2. uczestnictwa  we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
 3. zgłaszania wniosków dotyczących celów i programu działania,
 4. posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki organizacyjnej.

§ 20
Członek zwyczajny  obowiązany jest do:

 1. aktywnego działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, wykonywania przyjętych zadań oraz propagowania jego celów i programu działalności,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek,
 4. przestrzegania zasad wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

§ 21

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny sposób zasłużyła się dla osób starszych.
 2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, za zgodą osoby zainteresowanej.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 22

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc rzeczowa lub finansową.
 2. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 3. Decyzje o pozbawieniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 4. Członek wspierający ma prawo zrezygnować ze statusu członka wspierającego.

§ 23
Członkowie honorowi i wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu członków.

 1. Godność członka honorowego uprawnia do udziału w posiedzeniach Zarządu z prawem wyrażania opinii oraz udziału w Walnym Zebraniu członków             z prawem głosu członka zwyczajnego.
 2. Do obowiązków członka wspierającego należy popieranie statutowej działalności oraz ewentualne świadczenie pomocy materialnej. Członkowi wspierającemu przysługuje prawo udziału w zebraniach Zarządu z prawem wyrażania opinii.

§ 24

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji,
  2. zalegania z płacenie składek członkowskich przez co najmniej 3 miesiące,
  3. utraty praw obywatelskich lub publicznych,
  4. wykluczenia przez zarząd lub nieprzestrzeganie niniejszego statutu,
  5. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osoba prawną.
 2. Wykluczenie z listy członków następuje w drodze uchwały Zarządu. Od decyzji Zarządu nie ma odwołania

 

ROZDZIAŁ  IV
WŁAZDE  STOWARZYSZENIA

§ 25
Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 26
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 27
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością  głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 28
Walne  Zebranie  Członków  jest najwyższą  władzą  Stowarzyszenia. Obraduje w oparciu o uchwalony Regulamin Obrad. Obradami kieruje Przewodniczący lub  jego zastępca.

§ 29
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym ? członkowie zwyczajni i honorowi,
 2. z głosem doradczym ? członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 30
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin  i  miejsce  obrad  Zarząd  podaje  do  wiadomości wszystkim członkom co najmniej na 14 dni  przed terminem zebrania poprzez wywieszenie zawiadomienia w miejscu zwyczajowo przyjętym lub za doręczeniem za pokwitowaniem.
 2. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji rewizyjnej lub na pisemny wniosek co  najmniej  ?  ogólnej  liczby  członków  zwyczajnych  Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od daty wpływu pisemnego wniosku do Zarządu.

§ 31
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności:

 1. – w pierwszym terminie ? co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
 2. – w drugim terminie ? wyznaczonym w tym samym dniu, ale 15 min. później niż pierwszy termin, bez względu na liczbę obecnych członków, zwykłą większością głosów.

§ 32
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. ? określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2.  ? uchwalanie zmian w statucie,
 3.  ? wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
 4.  ? udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji rewizyjnej,
 5.  ? rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6.  ? uchwalanie budżetu,
 7.  ? podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 8.  ? uchwalanie najwyższej sumy ewentualnych zobowiązań zaciąganych przez Zarząd Stowarzyszenia,
 9.  ? uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszelkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 10.  ? podejmowanie uchwał o przyjęciu członka honorowego,
 11.  ? rozpatrywanie wniosków postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 12.  ? podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady.

§ 33
Zarząd składa się od pięciu do siedmiu osób, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków Zarządu. Prezesa i  Wiceprezesa oraz Sekretarza     i Skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.

§ 34
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 35
Do kompetencji Zarządu należy:

 1.  ? realizacja celów Stowarzyszenia,
 2.  ? wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3.  ? sporządzanie planu pracy i budżetu,
 4.  ? sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5.  ? powoływanie Rady Programowej, sekcji i zespołów,
 6.  –  zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7.  ? przyjmowania i wykreślania członków zwyczajnych i wspierających,
 8.  ? reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 9.  ? współpraca z jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami  na rzecz rozwoju ofert programowych Stowarzyszenia,
 10.  ? występowanie z wnioskami do organów Stowarzyszenia.

§ 36
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczący, sekretarz i członek.

§ 37
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością finansowo-gospodarczą Stowarzyszenia. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy  w szczególności:

 1.  ? kontrolowanie działalności gospodarczo ? finansowej Zarządu,
 2.  ? składanie sprawozdań z kontroli i przedstawianie wniosków na Walnym Zebraniu Członków,
 3.  ? składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu,
 4.  ? prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 5.  ? prawo do występowania o odwołanie Zarządu do Walnego Zebrania Członków.

§ 38
W przypadku, gdy skład  władz Stowarzyszenia ulegnie  zmniejszeniu  w  czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ  V
MAJĄTEK  I  GOSPODARKA  FINANSOWA

§ 39
Majątek Stowarzyszenia stanowi ogół aktywów uzyskanych w toku jego działalności.

§ 40
Źródłami pochodzenia majątku są:

 1.  ? składki członkowskie,
 2.  ? dotacje, subwencje, darowizny, zapisy, spadki,
 3.  ? inne dochody.

§ 41

 1. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie  na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Walne Zebranie Członków.

§ 42
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 43
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§  44
Statutowa działalność SRTW może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność  odpłatna, wymaga  to  rachunkowego  wyodrębnienia  tych działalności.

§ 45
Zabrania się:

a/ Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?.

b/ Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c/ Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3.

d/ Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

ROZDZIAŁ  VI
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 46

 1. Uchwałę w sprawie dokonania zmian w statucie Stowarzyszenia oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w statucie Stowarzyszenia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

W oryginale podpisy : Przewodnicząca  WZCz.  –   Janina Śledziewska

Protokolant  ?  Alicja Zwierz

za zgodność  z oryginałem    Prezes Zarządu  – Jadwiga Maciejewska

Zmiany zatwierdzone na Walnym Zebraniu Członków w dniu  21.04.2016 r.