AS-ZS – Starostwo Powiatowe

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/ OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA ART. 14 UST. 1*/2* USTAWY z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO i O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

 I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta  Zarząd Powiatu Mińskiego

2. Rodzaj zadania publicznego 1)

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 – Zadanie 3.  Wspieranie działalności wydawniczej promującej dorobek kulturalny i historię powiatu mińskiego.

II. Dane oferenta(-tów

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna:  b3b1-879b-8602, nr projektu: 11

Data elektronicznego złożenia aktualizacji oferty: 12.02.2024 15:04:18

Nazwa: Stowarzyszenie „Radość Trzeciego Wieku”,

 Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000333146,

 Kod pocztowy: 05-300, Poczta: Mińsk Mazowiecki, Miejscowość: Mińsk Mazowiecki, Ulica: Warszawska , Numer posesji: 173, Województwo: mazowieckie, Powiat: miński, Gmina: Mińsk Mazowiecki

Strona www: aktywnyseniormm.pl Adres e-mail: stowarzyszeniertwmm@o2.pl

Numer telefonu: 508315912 Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) Zofia Grzelak Adres e-mail: stowarzyszeniertwmm@o2.pl Telefon: 508315912, 660307751

III. Opis zadania

 1. Tytuł zadania publicznego BIULETYN – 15 LECIE STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ TRZECIEGO WIEKU”

 2. Termin realizacji zadania publicznego  

Data rozpoczęcia 2024-03-01 Data zakończenia 2024-06-30

Celem zadania jest wydanie 1000 sztuk egzemplarzy Biuletynu na okoliczność 15 lecia Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku” w Mińsku Mazowieckim , w którym udokumentowane zostaną działania edukacyjne i rozwoju kulturalnego członków Stowarzyszenia „RTW” w okresie 17 lat funkcjonowania Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przewidujemy publikację składającą się z ok. 30 stron w forAmacie A-4 Wydanie Biuletynu wpisuje się również w promocję powiatu mińskiego i województwa mazowieckiego wśród społeczności lokalnej i regionalnej.