REGULAMINY

Regulamin uczestnictwa w projektach wyjazdowych  organizowanych przez Stowarzyszenie  ?Radość Trzeciego Wieku´w Mińsku Mazowieckim

I Postanowienia ogólne.

1.Regulamin niniejszy dotyczy uczestnictwa w projektach sportowo-turystycznych,wyjazdach teatralnych i wypoczynkowych organizowanych przez Stowarzyszenie ?Radość Trzeciego Wieku?/ zwane dalej S?RTW?/

2. Wszyscy uczestnicy projektów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego ?Regulaminu uczestnictwa?, co potwierdzają podpisem na liście uczestników danego projektu.

3.Projekty wyjazdowe organizowane przez S?RTW? nie mają charakteru komercyjnego. Realizowane są na zasadzie pokrycia kosztów rzeczywistych. Obsługa prowadzona jest przez wolontariuszy S?RTW?.

II  Zapisy i płatności.

1.Organizację projektów  ogłasza się na spotkaniach ogólnych słuchaczy MUTW/ wykłady/   oraz na stronie internetowej www.aktywnyseniormm. co najmniej na 1 miesiąc wcześniej w przypadku wyjazdów 1 dniowych , 3 miesiące przed planowanym wyjazdem dłuższym/ wycieczki, wypoczynek/.

2.Zapisy na poszczególne projekty prowadzą wolontariusze wskazani w ogłoszeniu w uzgodnieniu z Zarządem.

3.Zapisu należy dokonać osobiście, a w uzasadnionych wypadkach przez osoby trzecie- w ustalonym miejscu. Warunkiem zapisu jest wpłata ustalonej kwoty/przedpłata/ na prowadzoną listę oraz własnoręczny podpis.  Uzupełnienie zobowiązań finansowych następuje przez wpłatę na konto S?RTW? we wskazanym terminie podając nazwę projektu oraz imię i nazwisko uczestnika.

4.Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń i terminowych wpłat. W każdym przypadku tworzona jest lista rezerwowa.

5.Pierszeństwo w zapisach mają członkowie S?RTW?. W miarę wolnych miejsc mogą być zapisani współmałżonkowie, osoby towarzyszące i inne. Przy zapisie tych osób należy podać dane potrzebne do ubezpieczenia .

6.Po upływie terminu koordynator wprowadza osoby z listy rezerwowej. W przypadku wyczerpania listy rezerwowej koszty udziału/ bilety i przejazd/ ponosi zainteresowany.

7. Przy projektach dofinansowanych z zewnątrz Zarząd zastrzega sobie prawo korygowania zgłoszeń, by umożliwić udział jak największej liczbie słuchaczy oraz nagrodzić zaangażowanych wolontariuszy.

8. Organizator- w wyjątkowych przypadkach – może odmówić udziału w danym projekcie ze względu na stan zdrowia zainteresowanego, by nie dopuścić do sytuacji kryzysowych.

9. Ze względu na konieczność zaliczkowania niektórych świadczeń, Zarząd zastrzega sobie prawo pobrania poniesionych kosztów/ zgodnie z umową ze Zleceniobiorcą/.

10. Rozliczenie projektu powinno nastąpić do 30 dni po jego realizacji. Nadwyżkę należy podzielić między uczestników lub, ich decyzją, przeznaczyć na działalność programową Rady Słuchaczy.                                                                                                                                                             Ewentualną niedopłatą powinno się obciążyć proporcjonalnie uczestników projektu.

III  Konsekwencje rezygnacji z udziału w danym  projekcie .

  1. W przypadku rezygnacji uczestnik powinien osobiście/ lub telefonicznie do koordynatora/ zgłosić rezygnację:         a/w przypadku wyjazdów do teatru ? na 5 dni przed wyjazdem.                                                                          b/ w przypadku wycieczki 1 dniowej lub imprezy sportowo-turystycznej ? na 5 dni .
  2. Po upływie tych terminów  uczestnik ponosi konsekwencje finansowe w  100%
  3. Nie dotyczy to zdarzeń losowych.
  4. Szczegółowe warunki  dotyczące dłuższych wyjazdów i wypoczynku określa zleceniobiorca w zawartej Umowie dot. danego projektu.

IV  Zachowanie uczestnika

1. Za realizację projektu odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez Zarząd :zwana prowadzącą lub koordynatorem.

2. Odpowiedzialność za wypadki powstałe w czasie realizacji projektu oraz  wynikłe szkody   określona jest w Polisie Ubezpieczeniowej danego projektu.

3. W imprezie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby znajdujące się na liście będącej w posiadaniu prowadzącego.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu z przyczyn od niego niezależnych a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników.

5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych obowiązujących w Parkach Narodowych, Krajobrazowych, rezerwatach i muzeach.

6. W czasie trwania imprezy należy bezwzględnie respektować  polecenia prowadzącego, przewodnika i kierowcy autobusu.

7. Uczestnik może odłączyć się od grupy na własne życzenie powiadamiając na piśmie prowadzącego i ponosząc z tego tytułu wszelkie konsekwencje- w tym prawno-finansowe.

V Uwagi końcowe

  1. Zdjęcia i relacje pisemne z przeprowadzonych projektów są własnością Stowarzyszenia ?RTW? w Mińsku Mazowieckim. Zgodnie ze złożoną Deklaracją członkostwa- mogą być publikowane z zachowaniem przepisów RODO/ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i RE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.
  2. Powyższy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia ?RTW?  w dn.   26.01.2022r.  Uchwała nr. 4
  3. Regulamin został opublikowany na stronie internetowej.
  4. Przed  każdym wyjazdem grup na projekt, o którym mowa, Regulamin powinien być odczytany i potwierdzony podpisami.