WZC 2024

W dniu 23.05.2024 r. odbyło się sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Radość Trzeciego  Wieku” z działalności merytorycznej w roku akademickim 2023/2024 i finansowej w roku kalendarzowym 2023.

Zebranie odbyło się w  pierwszym  terminie, przy obecności 231 członków  z 359 członków Stowarzyszenia „RTW”  uprawnionych do głosowania, co stanowi 64,3%. Zgodnie ze Statutem Zebranie było prawomocne.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu S „RTW” za rok 2023/2024 przedstawiła Prezes Zarządu Zofia Grzelak.

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 przedstawił Skarbnik  Zarządu  Jan Wiącek.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej S”RTW” za rok 2023 przedstawiła kol. Grażyna Grzegorczyk. 

Projekt programu działań na rok 2024/2025 przedstawiły: organizacyjnego – kol. Ewa Gańko i merytrycznego – kol. Zofia Grzelak.

Podjęto Uchwały:

 • Uchwała nr 1/WZC/05/24 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2023/2024 i finansowego za rok 2023 – jednogłośnie
 • Uchwała nr 2/WZC/05/24 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023 
 • Uchwała nr 3/WZC/05/24 – w sprawie zatwierdzenia programu  działania na rok 2024/2025  
 • Uchwała nr 4/WZC/05/24 – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi S”RTW” za 2023 r.  
 • Uchwała nr 5/WZC/05/24 – w sprawie przyznania tytułu Członka Honorowego S”RTW”: kol. Ewie Gańko, kol. janowi Wiąckowi i kol.  Zofii Hannie Gryz
 • Uchwała nr 6/WZC/05/24 – w sprawie wyboru Zarządu S”RTW” 
 • Uchwała nr 7/WZC/05/24 – w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

Do Zarządu wybrane zostały:

 1. kol. Zofia Grzelak
 2. kol. Ewa Gańko
 3. kol. Jan Wiącek
 4. kol. Zofia Hanna Gryz
 5. kol. Mirosława Kulma
 6. kol. Ewa Jaroszewicz
 7. kol. Halina Regina Wójcicka

Do Komisji Rewizyjnej wybrane zostały:

 1. kol. Marianna Zambrzycka
 2. kol. Grażyna Grzegorczyk
 3. kol. Barbara Kulikowska

W wyniku dyskusji zgłoszono 3 wnioski, które  zostały zaprotokołowane i podpisane przez Komisję Uchwał i Wniosków, Protokolanta i Przewodniczącą Zebrania.

Na tym zebranie zakończono.

Na posiedzeniu  nowo wybranych władz S”RTW”  w dniu 28.05.2024 Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

 1. Zofia Grzelak – Prezes Zarządu
 2. Ewa Gańko – Wiceprezes Zarządu
 3. Jan Wiącek – Sekretarz Zarządu
 4. Halina Regina Wójcicka – Skarbnik Zarządu
 5. Zofia Hanna Gryz – Członek  Zarządu
 6. Mirosława Kulam – Członek Zarządu
 7. Ewa Jaroszewicz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następujący sposób:

 1. Marianna Zambrzycka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Grażyna Grzegorczyk – Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Barbara Kulikowska – członek Komisji Rewizyjnej

SPRAWOZDAWCZE WZC

W dniu 12.05.2022 r. odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku” z działalności merytorycznej w roku 2021/2022 i finansowej w roku kalendarzowym 2021.

Zebranie odbyło się w pierwszym terminie, przy obecności 200 członków – uprawnionych do głosowania – 297 osób, co stanowi 67%. Zgodnie ze statutem Zebranie było prawomocne.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu Stowarzyszenia ?RTW? za rok 2021/2022 przedstawiła Prezes Zarządu – Zofia Grzelak

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia ?RTW? za rok 2021 przedstawił Skarbnik – Jan Wiącek

Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ?RTW? za rok 2021 wraz z uchwałą nr 1/KR/2022 o udzieleniu absolutorium Zarządowi S?RTW? przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Bogumiła Jankowska

Przedstawienia projektu programu działań S?RTW?: organizacyjnego na rok 2022/2023 dokonała kol. Zofia Grzelak, a merytorycznego kol. Ewa Gańko

 10. Podjęto uchwały: 

      Uchwała nr    1/WZC/05/22    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2021/2022  i finansowego za rok 2021 – jednogłośnie

      – Uchwała nr    2/WZC/05/22    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021 – za 198, wstrzymało się 2

      – Uchwała nr     3/WZC/05/22      w sprawie zatwierdzenia programu działania Stowarzyszenia ?RTW? na rok 2022/2023 – jednogłośnie

      – Uchwała nr    4/WZC/05/22      w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia ?RTW? – za 199 wstrzymało się 1

W wyniku dyskusji zgłoszono 7 wniosków, co zostało zaprotokołowane i podpisane przez Komisję Uchwał i Wniosków, Protokolanta i Przewodniczącą Zebrania

Na tym zebranie zakończono

Zarząd

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Z A W I A D O M I E N I E

O   WALNYM   ZEBRANIU  SPRAWOZDAWCZYM  CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA  ?RADOŚĆ  TRZECIEGO  WIEKU?   W  MIŃSKU MAZOWIECKIM

Zarząd S?RTW?,  zgodnie z art. 30 Statutu,  zwołuje Sprawozdawcze  Walne Zebranie Członków   na   dzień  12   maja  2022 roku  o  godz. 1000   w  pierwszym  terminie   i   1015  w drugim terminie w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim.

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 do wglądu podczas dyżurów członków Zarządu   w Zielonym Domku w dniach 4 i 11 maja 2022 roku (2 kolejne środy) w godz. 1100 – 1300 

 Prezes Zarządu

  Zofia Grzelak