PROJEKT MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

UUMOWA O  REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 16 UST. 1 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGOI O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2023 R. POZ. 571 T. J.)  nr PK.526.36.2023

pod tytułem ” Koncertowa jesień Radości Trzeciego Wieku” zawarta w dniu 20 lipca 2023 r. w Mińsku Mazowieckim, między:

Miastem Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 1, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta – Marcina Jakubowskiego, przy kontrasygnacie Zastępcy skarbnika Miasta – Edyty Tchorzewskiej, a Stowarzyszeniem „Radość Trzeciego Wieku” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. warszawska 173, wpisanym do Krajowego rejestru Sądowego po numerem 000333146, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowanym przez: 

 1. Zofię Grzelak (prezesa) 
 2. Jana Wiącka (skarbnika)                                                                                                                                                                            zgodnie z wyciągiem Krajowego rejestru Sądowego załączonym do niniejszej umowy.

Par. 1  Przedmiot umowy

 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem „Koncertowa jesień Radości Trzeciego Wieku” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 6 lipca 2023 r., zwanego dalej „zadaniem Publicznym”, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz w ofercie.
 2. Zleceniodawca przyznaje Zleceniobiorcy środki finansowe, o których mowa w par. 3, w formie dotacji, której celem jest realizacja zadania publicznego w sposób zgody z postanowieniem umowy.
 3. Niniejsza umowa jest umową o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy.
 4. Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w par. 8 ust. 3.
 5. Oferta, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy jest integralną częścią umowy w ustalonym końcowym brzmieniu.
 6. Osobą do kontaktów roboczych jest:

           1) ze strony Zleceniodawcy: Marta Paluch, tel. 25 759 53b36

           2) ze strony Zleceniobiorcy: Zofia Grzelak, tel 660 307 751

Par. 2  Sposób wykonania zadania publicznego

 1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia 24.07.2023 r. do dnia 17.10.2023 r.
 2. Termin poniesienia wydatków ustala się: 1) dla środków pochodzących z dotacji: od dnia 24.07.2023 r. do dnia 17.10.2023 r. , 2) dla innych środków finansowych: od dnia 24.07.2023 r. do dnia 17.10.2023 r.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą, w terminie określonym w ust. 1
 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania środków, o których mowa w par. 3 ust. 1 i 4, zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych w niniejszej umowie. Dopuszcz się wydatkowanie uzyskanych przychodów, w tym także odsetek bankowych od środków przekazanych przez Zleceniodawcę, na realizację zadania publicznego wyłącznie na zasadach określonych w umowie. Niewykorzystane przychody Zleceniobiorca zwraca Zleceniodawcy na zasadach określonych w Par. 9.
 5. Wydatkowanie osiągniętych przychodów, w tym także odsetek bankowych od środków przekazanych przez Zleceniodawcę, z naruszeniem postanowień ust. 4 uznaje się za dotację pobraną w nadmiernej wysokości.

Par. 3  Finansowanie zadania publicznego

 1. Zleceniodawca  zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego środków finansowych w wysokości 4 000, 00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr rachunku: 10 9226 0005 0010 3349 2000 0010 w terminie do 19 sierpnia 2023 roku.
 2. Za dzień przekazania dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.
 3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania rachunku wskazanego w ust. 1, nie krócej niż do dnia zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w par. 8 ust. 3. W przypadku braku możliwości utrzymania rachunku, Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o nowym rachunku i jego numerze.
 4. Zleceniobiorca zobowiązuje sie do przekazana na realizacje zadania publicznego środków finansowych własnych w wysokości 4 850,00 zł (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych)
 5. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, o których mowa w ust. 4, 4 850,00 zł (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych)

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy i jeden dla Zleceniodawcy.

                                                                                                                         

                                                                         PROJEKT MMM AS ? ZS

Umowa o realizację zadania publicznego nr  PK.526.32.2019 p.t. AKTYWNY SENIOR ? ZDROWYSENIOR zawarta w dniu 11.03.2019 r. w Mińsku Mazowieckim, między Miastem Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul, Konstytucji 3 Maja 1, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta ? Grażyny Stachowicz, a Stowarzyszeniem ?Radość Trzeciego Wieku? z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 173, reprezentowanym przez Jadwigę Maciejewską ? prezesa i Zofię Grzelak ? sekretarza.

Termin realizacji zadania: 11.03.2019 ? 07.06.2019

Zadania do realizacji określone w ofercie:

Ukazanie 10-cio letniego dorobku Stowarzyszenia ?RTW? (wydanie biuletynu)
Promocja zdrowego stylu życia (udział ok. 80 seniorów w zajęciach gimnastycznych: piłki i pilates w czasie trwania zadania)
Aktywne spędzanie wolnego czasu (organizacja wyjazdu do Kopalni Soli w Kłodawie ? udział ok. 50 osób)
Integracja społeczna seniorów (organizacja wykładu otwartego w dniu 30.05.2019 r. ? udział ok. 250 seniorów oraz udział ok. 50 seniorów w senioradzie organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ na terenie AWF w Warszawie w dniu 19 maja 2019 r.
Zapraszamy do aktywnego udziału w realizacji powyższych działań.


UMOWA Nr PK.526.47.2015
o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą
„Aktywny senior – zdrowy senior”
zawarta w dniu 30 wrześnoia 2015r.w Mińsku Mazowieckim
między:
Miastem Mińsk Mazowiecki
a Stowarzyszeniem „Radość Trzeciego Wieku”

Zarząd Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku” w Mińsku Mazowieckim informuje, że w okresie 01 październikq – 17 grudnia 2015 r. będzie realizował zadanie publiczne Miasta Mińsk Mazowiecki z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu pod hasłem „AKTYWNY SENIOR – ZDROWY SENIOR”.

W ramach projektu będą prowadzone/ za częściową odpłatnością/ zajęcia aktywizujące seniorów:

gimnastyka /poniedziałki i środy w godz 9.00-10.00 oraz 10.10-11.10 w MDK

joga /piątki godz 9.00/w MDK
taniec w kręgu/ wtorki godz. 15.30-16.30 MDK
oraz 3 wykłady o tematyce związanej z projektem

Zapraszamy chętnych do udziału. Zgłoszenia przyjmujemy w czasie dyżuru – środy godz. 11.00-13.00 w Zielonym Domku/w parku