AS-ZS – Miasta Mińsk Mazowiecki

 

                                                                                                                         

                                                                         PROJEKT MMM AS ? ZS

 

Umowa o realizację zadania publicznego nr  PK.526.32.2019 p.t. AKTYWNY SENIOR ? ZDROWYSENIOR zawarta w dniu 11.03.2019 r. w Mińsku Mazowieckim, między Miastem Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul, Konstytucji 3 Maja 1, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta ? Grażyny Stachowicz, a Stowarzyszeniem ?Radość Trzeciego Wieku? z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 173, reprezentowanym przez Jadwigę Maciejewską ? prezesa i Zofię Grzelak ? sekretarza.

Termin realizacji zadania: 11.03.2019 ? 07.06.2019

Zadania do realizacji określone w ofercie:

Ukazanie 10-cio letniego dorobku Stowarzyszenia ?RTW? (wydanie biuletynu)
Promocja zdrowego stylu życia (udział ok. 80 seniorów w zajęciach gimnastycznych: piłki i pilates w czasie trwania zadania)
Aktywne spędzanie wolnego czasu (organizacja wyjazdu do Kopalni Soli w Kłodawie ? udział ok. 50 osób)
Integracja społeczna seniorów (organizacja wykładu otwartego w dniu 30.05.2019 r. ? udział ok. 250 seniorów oraz udział ok. 50 seniorów w senioradzie organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ na terenie AWF w Warszawie w dniu 19 maja 2019 r.
Zapraszamy do aktywnego udziału w realizacji powyższych działań.


UMOWA Nr PK.526.47.2015
o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą
„Aktywny senior – zdrowy senior”
zawarta w dniu 30 wrześnoia 2015r.w Mińsku Mazowieckim
między:
Miastem Mińsk Mazowiecki
a Stowarzyszeniem „Radość Trzeciego Wieku”

Zarząd Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku” w Mińsku Mazowieckim informuje, że w okresie 01 październikq – 17 grudnia 2015 r. będzie realizował zadanie publiczne Miasta Mińsk Mazowiecki z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu pod hasłem „AKTYWNY SENIOR – ZDROWY SENIOR”.

W ramach projektu będą prowadzone/ za częściową odpłatnością/ zajęcia aktywizujące seniorów:

gimnastyka /poniedziałki i środy w godz 9.00-10.00 oraz 10.10-11.10 w MDK

joga /piątki godz 9.00/w MDK
taniec w kręgu/ wtorki godz. 15.30-16.30 MDK
oraz 3 wykłady o tematyce związanej z projektem

Zapraszamy chętnych do udziału. Zgłoszenia przyjmujemy w czasie dyżuru – środy godz. 11.00-13.00 w Zielonym Domku/w parku