XV ? LECIE MIŃSKIEGO UNIWERSYTEWTU TRZECIEGO WIEKU

         Obchodzimy w tym roku bardzo ważną dla naszej społeczności rocznicę, którą skromnie / ze względu na pandemię /  zaakcentowaliśmy w czwartkowy poranek dn. 17 lutego tuż przed zaplanowanym wykładem.

         Otóż 15 lat temu w roku  2007 grupka zapaleńców  zapragnęła założyć w Mińsku Mazowieckim Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wykazali się ogromną determinacją i marzenie to udało się zrealizować.     

  Pod patronatem ówczesnego burmistrza, pana Grzesiaka i Miejskiego Domu Kultury powstał wtedy nasz uniwersytet.  Stan ten trwał dwa lata , po czym zrodziła się potrzeba aby utworzyć stowarzyszenie i samodzielnie poprowadzić uniwersytet.  Tak powstało Stowarzyszenie Radość Trzeciego Wieku, którego wszyscy jesteśmy członkami i które  prowadzi dziś nasz UTW. W pełni uzasadnionym będzie w tym miejscu podkreślenie ogromnej roli państwa Jadwigi i Jerzego Maciejewskich,. bez zaangażowania których nie byłoby niewątpliwie tak wspaniałego rozwoju naszej organizacji jaką widzimy i podziwiamy w chwili obecnej. To dzięki ich talentom organizacyjnym ,  umiejętności pozyskiwania sponsorów i codziennej, ciężkiej pracy możemy cieszyć się dzisiaj naszym UTW.                             

Popatrzmy na karty najstarszej kroniki uniwersyteckiej .  Pod datą 16.02.2007r. widnieje reportaż z uroczystej inauguracji mińskiego UTW. Była to wielka gala. Wykład inauguracyjny wygłosił Wojciech Siemion ? mówił o pięknie poezji polskiej, były przemówienia przedstawicieli władz miejskich i powiatowych i były występy Miejskiego Towarzystwa Muzycznego, a na widowni około 200 słuchaczy. Ale zanim do tego doszło, grupa założycielska musiała wykonać ogromną pracę organizacyjną i formalno ? prawną. Grupa ta  to następujące koleżanki : Marianna Górska , Wanda Rombel, Jadwiga Czajka , Elżbieta Janke, Bogusława Bednarska , Urszula Kochanowska i oczywiście ówczesny burmistrz p. Zbigniew Grzesiak, który od samego początku serdecznie wspierał nasze koleżanki. Dużo pracy w wytyczenie kierunku rozwoju UTW  włożyła też Rada Programowa w osobach : Bogusława Bednarska , Miroslaw Bieda , Ryszard Rosa , Jerzy Jackowicz , Urszula Kochanowska , Teresa Sęktas ? Chanke. W skład pierwszej Rady Słuchaczy weszli: Hanna Żelazowska, Grażyna Leszczyńska , Rombel Wanda , Zawieja Zofia i Jerzy Maciejewski.

     W ciągu piętnastu lat działalności UTW niektóre z tych osób  niestety opuściły nas już na zawsze, dlatego  kol. Prezes Ola Dziewulska poprosiła obecnych na Sali o uczczenie Ich pamięci minutą ciszy.

                     Dzięki tym wspaniałym osobom , które miały kiedyś wizję i potrafiły ją wprowadzić w życie , a przede wszystkim dzięki ich wytrwałości i ciężkiej codziennej pracy mamy dzisiaj ciekawe miejsce , gdzie możemy się ciągle jeszcze uczyć czegoś nowego albo przypominać wiedzę kiedyś już nabytą , możemy oddawać się realizacji naszych pasji artystycznych , sportowych , kulturalnych, a także nawiązywać relacje towarzyskie, poznawać nowe  koleżanki i kolegów, powracać do starych znajomości , które gdzieś z biegiem lat się zagubiły.   

Za wszystkie te piękne chwile , które przeżyliśmy razem w uniwersytecie podziękowaliśmy Im symbolicznie   gromkimi brawami.

           Taką doniosłą okoliczność jak XV -lecie UTW należałoby  uczcić dużą galą. Należałoby zaprosić znamienitych gości z miasta i powiatu, wszystkich naszych sympatyków i dobroczyńców , należałoby zaprezentować swój piętnastoletni dorobek , pochwalić się zespołami artystycznymi , które wyłoniły się z pośród nas przez te lata , i które zdobywają cenne nagrody na ogólnopolskich konkursach. Należałoby wznieść toast lampką szampana a potem świetnie się bawić wspominając miłe chwile. Tak , należałoby , ale niestety jesteśmy w apogeum pandemii i musimy o tym wszystkim na razie zapomnieć. Ale jest też dobra wiadomość , prognozy pandemiczne na czerwiec są dosyć optymistyczne. Miejmy nadzieję , że nic nam nie przeszkodzi świętować 2 czerwca. Zarząd i Rada Słuchaczy już dziś zapraszają  serdecznie wszystkich państwa  na tę uroczystość.

Opracowała Alicja Rycielska (Przewodnicząca Rady Słuchaczy)

Idea funkcjonowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

Pierwsze Uniwersytety TW powstały we Francji, Włoszech i Szwajcarii. Stały się one sposobem na aktywność edukacyjną seniorów.

W Polsce ich początek przypada na rok 1975, a gorącą propagatorką idei UTW  była prof. Halina Szwarc.

Urodziła się w 5 maja 1923r w Łodzi/zmarła 28 maja 2002r w Warszawie/

Pani profesor z wykształcenia była lekarzem, gerontologiem/ Akademia Medyczna w Poznaniu/, wykładowcą akademickim / m.in. Akademia Wych. Fizycznego w Warszawie/, a w czasie II wojny światowej aktywną działaczką konspiracyjną .

Za wybitne zasługi dla rozwoju medycyny polskiej oraz działalność społeczną na rzecz ludzi starszych została uhonorowana przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego  Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski/ 27.04.2000r/

Pierwszy UTW powstał z inicjatywy Pani Haliny Szwarc w listopadzie 1975r. przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie/ istnieje do dziś, a placówka nosi imię założycielki/.

W latach 80-90 tych ruch rozwijał się słabo. Prawdziwy bum nastąpił w roku 2002 a szczególnie w r.2007, kiedy było ich 125/ obecnie ponad 600/.Najwięcej placówek powstało w woj. mazowieckim/Warszawa/ i w miastach do 50 tys.

Stosunkowo młodzi emeryci mieli inną koncepcję swojej emerytury, inne pomysły na spędzanie wolnego czasu.

Uniwersytety działają w następujących formach organizacyjnych:

-jako samodzielne organizacje pozarządowe/ np. stowarzyszenia jak nasze/  

-w ramach uczelni wyższej                                    

– jako organizacje wyodrębnione w innej organizacji pozarządowej                           

– jako podmioty w ramach jednostek samorządu lokalnego/ domy kultury, ośrodki pomocy społecznej/.

O popularności UTW zdecydowała formuła działalności edukacyjnej, która przyczynia się do zaspakajania potrzeb seniorów: samokształcenie, poznawanie środowiska, poszerzanie wiedzy i umiejętności, ciekawe wypełnianie wolnego czasu, utrzymywanie więzi towarzyskich ,a czasem realizacja młodzieńczych marzeń.                                                                                                                        

Uniwersytety zapobiegają wykluczeniu społecznemu, słuchacze zdobywają nowe umiejętności i kompetencje, przyczyniają się do rozwoju osobistego.

Z inicjatywy ówczesnego Burmistrza p. Zbigniewa Grzesiaka i grupy nauczycieli/ patrz Kroniki/ nasz UTW rozpoczął działalność 17 lutego 2007 r.  Trud organizacji przyjęły ówczesna dyrektor Miejskiego Domu Kultury  p. Elżbieta Kalińska i niezwykle zaangażowana w działalność oświatową p. Marianna Górska . 90 słuchaczy otrzymało indeksy, złożyli ślubowanie. Opiekunami grup byli instruktorzy MDK : Elżbieta Dunajewska, Iwona Pleskot, Monika Pszkit.

W lipcu 2009 r. powołane zostało Stowarzyszenie ?Radość Trzeciego Wieku? , które zostało zarejestrowane w K R S , a  jako główne zadanie statutowe przyjęło prowadzenie Mińskiego UTW. W listopadzie 2015r.  Stowarzyszenie przystąpiło do Fundacji ?Ogólnopolskie porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku ? w Warszawie.         

Pierwsze ważne wyróżnienie otrzymaliśmy w 2015r- Laur Powiatu Mińskiego.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik w dn.06.06.2019r. uhonorował Stowarzyszenie ?RTW? Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA.

W październiku 2021r.liczba słuchaczy wynosiła ok.300 os. Świadczy to o popularności tego przedsięwzięcia w mieście.

Opracował  Jerzy Maciejewski/Prezes S?RTW? w latach 2009- 2015/

Inauguracja roku akademickiego 2021/22

7 października 2021r w gościnnej,  jak co roku sali  widowiskowej  MSA  w Mińsku Mazowieckim spotkaliśmy się  po raz piętnasty , aby rozpocząć nowy rok akademicki 2021/22. Niestety wszystko w rygorze sanitarnym ( maseczki , odległości, dezynfekcja rąk) bo pandemia koronawirusa  nas ?nie opuszcza?. Spotkanie inne niż zwykle, bo na scenie pojawiły się dwie prezeski  była – pani Jadwiga Maciejewska i nowa – pani Aleksandra Diwulska. Uroczystość, rozpoczęła była Pani prezes, która powitała szacownych  gości :  posła na Sejm pana Czesława Mroczka,  pana Jana Tarczyńskiego ? starostę naszego powiatu , panią Elizę Bujalską ? w-ce burmistrz naszego miasta, pana Janusza Piechowskiego ? wójta naszej gminy, panią Paulinę Rzewuską – Korycińską  dyrektor MSA, panią Joannę Wilczak ? dyrektor MDK, panią Karolinę Wieczorek ? dyrektor MBP, pana Leszka Celeja ? dyrektor MZM, panie dyrektor  zaprzyjaźnionych  Przedszkoli, panią Zofię Gierdal ? dyrektor Przedszkola Domowego  i  panią Agnieszkę Mazurek ? dyrektor Przedszkola nr.6,  członków Rady Programowej ? panią Bogusławę Bednarską , pana Jerzego Jackowicza , pana Mirosława Biedę oraz obecnych słuchaczy . Były  podziękowania dla byłej i życzenia wielu sukcesów dla nowej prezes Zarządu Stowarzyszenia.  Wykład Pani Elizy Bujalskiej –  zastępcy burmistrza, dotyczący obchodów 600 lecia praw naszego miasta i krótka część artystyczna w wykonaniu grupy  tanecznej ?Jak nie my to kto? i milusińskich z Przedszkola Domowego,  uświadomił nam , że wchodzimy w ten nowy rok akademicki z wielkim zapałem, ale pełni obaw czy będziemy mogli zrealizować nasze zamierzenia w czasie nieustającej pandemii? http://www.aktywnyseniormm.pl/index.php/2021/10/08/inauguracja-roku-2021-22/(otworzy się w nowej karcie)

Początek Roku Akademickiego 2020/2021

Wreszcie nadszedł ten dzień! 1października 2020 roku w gościnnej sali MSA spotkaliśmy się, by rozpocząć nowy rok akademicki! Niestety, pandemia nas „nie opuszcza”, więc wszystko odbyło się w rygorze sanitarnym: mierzenie temperatury, maseczki dezynfekcja rąk, odstępy przy zajmowaniu miejsc… Spotkanie, tradycyjnie, rozpoczęła pani Prezes Jadwiga Maciejewska, która po krótkim wstępie, powitała licznie przybyłych gości: pana posła na Sejm Czesława Mroczka, pana Marcina Jakubowskiego – burmistrza naszego miasta, jego zastępcę panią Elizę Bujalską, pana Janusza Piechowskiego – wójta naszej gminy, pana Witolda Kikowskiego – wicestarostę naszego powiatu, panią Karolinę Wieczorek – dyrektor biblioteki publicznej, pana Leszka Celeja – dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej i członków  Rady Programowej: panią Elżbietę Sieradzińską oraz pana Jerzego Jackowicza.

Szacowni goście życzyli nam wielu sukcesów w nowym roku akademickim, a przede wszystkim zwracali uwagę na współpracę i zaangażowanie na rzecz naszej lokalnej wspólnoty!

Po krótkiej części oficjalnej Teatr Grot zaprezentował nam spektakl pt. „Boski Elwiro”! To była prawdziwa uczta intelektualna, za którą serdecznie dziękujemy!

Wchodzimy w ten rok pełni nadziei, ale i obaw! Życzmy sobie wszyscy zdrowia, byśmy mogli zrealizować nasze plany i zamierzenia ! http://www.aktywnyseniormm.pl/index.php/2020/10/01/poczatek-roku-2020-2021/

Opracowanie: koleżanka Teresa Marciniak

Zakończenie Roku Akademickiego 18 czerwca 2020

18 czerwca 2020 roku w sali koncertowej MSW słuchacze naszego Stowarzyszenia Radość Trzeciego Wieku spotkali się, by zakończyć ten nietypowy rok akademicki! W tym trudnym epidemicznym czasie zachowaliśmy wszelkie środki ostrożności, a na sali znalazło się o wiele mniej osób niż zwykle. Prezes Jadwiga Maciejewska powitała gości Katarzynę Łaziuk – kierownik wydz. Promocji, Kultury i Sportu w UM, Elżbietę Sieradzińską- dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Leszka Celeja — dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej. Goście dziękowali nam za wytrwałość oraz doceniali niezwykłe zorganizowanie się we wzajemnym wsparciu i pomocy w czasie epidemii. Spotkanie nasze po szczegółowych sprawozdaniach władz statutowych, zakończylo się uzyskaniem absolutorium dla całego Zarządu! Dobrze, że udało się nam spotkać w tym trudnym dla wszystkich czasie! Mamy nadzieję, że nowy rok akademicki uda się rozpocząć, jeśli nie normalnie, to przynajmniej w zwiększonym składzie! Wszystkim obecnymi i nieobecnym słuchaczom życzymy zdrowia i jak najwięcej pozytywnej energii. Do zobaczenia w październiku!

http://www.aktywnyseniormm.pl/index.php/2020/06/18/zakonczenie-roku-2019-2020/

 Opracowanie: koleżanka Teresa Marciniak

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  Impreza kończąca bieżący rok szkolny 2018/2019 odbyła sie tym razem w przepięknych okolicznościach przyrody rezerwatu ,, Jedlina,, w lasach pod Mienią w dniu 8 czerwca a uczestniczylo w niej około 150 osób. Tańczyliśmy do upadłego , śpiewaliśmy do zdarcia gardeł i raczyliśmy się przysmakami z grila przygotowanymi przez koleżanki z Rady Słuchaczy. Ale zanim to wszystko nastąpiło , spotkaliśmy sie rano w  AlejceRadości Trzeciego Wieku aby uroczyście odsłonić ustawioną tam dla  uczczenia X- lecia naszego Stowarzyszenia ławeczkę. Ławeczka ta dzięki specjalnej konstrukcji zbliża siedzących na niej ludzi przez co symbolizuje  cel dzialalności naszego Stowarzyszenia. Oczywiście z ochotą pozowaliśmy wszyscy do zdjęć sprawdzając jak bardzo nas ona zbliżai było bardzo wesoło. Następnie zakopaliśmy obok ławeczki ,,Kapsułę czasu,, dla potomnych a w niej materiały informacyjne o Stowarzyszeniu oraz listy napisane przez naszych słuchaczy. Zakończyliśmy wzniesieniem toastu tradycyjną lampką szampana i odśpiewaniem hymnu Stowarzyszenia.

dav

Pzostałe zdjęcia w galerii
kliknijtutaj>>>http://www.aktywnyseniormm.pl/index.php/2019/06/10/zakonczenie-roku-2018-2019/

OBCHODY X-LECIA STOWARZYSZENIA ,,RTW,,

6 czerwca 2019 r. uroczyście obchodziliśmy dziesiątą rocznicę istnienia naszego Stowarzyszenia, które powołane zostało aby prowadzić Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mińsku Mazowieckim. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych  gości , którzy od lat wspierają naszą działalność. Koleżanka prezes Jadwiga Maciejewska w ciepłych słowach podziękowała i wręczyła pamiątkowe dyplomy wszystkim , którzy przyczynili sie do sprawnego funkcjonowania UTW przez te lata ? zaproszonym gościom i słuchaczom ? wolontariuszom. Goście przekazali wyrazy uznania za duży wkład pracy w organizację zajęć edukacyjnych, kulturalnych i warsztatowych dla dużej grupy seniorów w naszym mieście. Na wniosek Starosty Powiatu p.A.J.Tarczyńskiego nasze Stowarzyszenie zostalo wyróżnione Medalem Pro Masowia przez Marszalka             Województwa Mazowieckiego p.Adama Struzika. Indywidualnie Medalem uhonorowano kol. Jadwigę Maciejewską i kol. Marię Wocial.Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu uczniów Miejskiej Szkoły Artystycznej , zespołu ,,Dąbrówka,, oraz grupy wokalnej,,Śpiewajmy Razem,, i zespołu tanecznego ,,Jak nie my , to kto ,, złożonych ze słuchaczy naszego UTW.

Inne zdjęcia w galerii
kliknij tutaj>>>http://www.aktywnyseniormm.pl/index.php/galeria/galeria-rocznice-mutw/

Warsztaty „Seniorzy-juniorzy”

W czwartek , 21.03.2019r   gościliśmy przedstawicieli fundacji ,, Seniorzy-juniorzy,, Zorganizowali oni dla członków naszego Stowarzyszenia  sześciogodzinne warsztaty , na których poruszane były niezwykle aktualne i  ważne dla  seniorów  zagadnienia z zakresu  ochrony zdrowia psychicznego  i bezpieczeństwa w internecie . Pani psycholog uczyła    jak sterować własnym mózgiem aby utrzymywał  nas w dobrym nastroju, a informatyk objaśniał jak bezpiecznie korzystać z internetu , żeby nie narazić się na kłopoty n.p. z niechcianymi znajomościami , zawirusowaniem  komputera lub utratą pieniędzy z internetowego konta. Burzliwa dyskusja jaka wywiązała się na obu panelach świadczy o tym jak istotne są dla nas te sprawy. Po smacznym obiedzie  zafundowanym przez naszych gości odbył się przezabawny występ aktora Grzegorza Heromińskiego . Na zakończenie wspólnie śpiewaliśmy piosenki o Mińsku Maz. ,kolega Jurek Maciejewski powiedział swój wiersz o naszym mieście a  koleżanka  Helenka Leśniak  spuentowała wierszem całe wydarzenie. Zajęcia odbyły się w Miejskim Domu Kultury a uczestniczyło w nich 40 osób i wszystko zostało sfilmowane
inne zdjęcia w galerii: tutaj kliknij>>>/warsztaty-seniorzy-juniorzy-2/

Patriotyczne śpiewanie

                                                                                      Patriotyczne śpiewanie
19.11.18r z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w ramach poniedziałkowych spotkań  kulturalnych , w pięknej scenerii Muzeum Ziemi Mińskiej odbyło się ?Patriotyczne śpiewanie? , które zrodziło się z potrzeby serca. Wyrosło ze wspomnień z lat dzieciństwa i młodości, z tradycji domu rodzinnego, z osobistych doświadczeń dziadków i pradziadków. Patriotyczne śpiewanie to poczucie więzi i jedności , przywiązania i przynależności do Ojczyzny. Spotkaliśmy się by przeżywać historię Polski , opisaną w pieśniach i piosenkach patriotycznych. A mottem naszego śpiewania były słowa Oskara Kolberga ? ?Naród , który przestaje śpiewać , przestaje istnieć?. W scenariuszu  słowno ? muzycznym opracowanym przez koleżankę Ewę Gańko wystąpił chór MUTW  w składzie ;
Danuta Barańska , Bogusława  Boruc , Ewa Gańko, , Grażyna  Grzegorczyk , Zofia Grzelak ,  Teresa Frelak , Jadwiga Korzeń , Alicja  Kałowska , Jadwiga Maciejewska , Jerzy Maciejewski , Teresa Marciniak ,  Adam Matwiej ,  Małgorzata Miłkowska ,  Elżbieta Marianowicz , Jan Paprocki ,  Anna Smoleńska, Krystyna  Sado , Małgorzata Sitek , Józef Szymolak , Sławomir Ziemicki ,       Adam Zwierz , Elżbieta Wójcicka
pod batutą Pani Moniki Pszkit.

VI Ogólnopolski Marsz Nordic Walking 12 maja 2018 r

12 maja wzięliśmy udział w VI Marszu Nordic Walking Studentów UTW 2018. Tradycyjnie wędrowaliśmy trzema trasami po lasach w okolicy Mieni. Tradycyjnie marsz zakończyliśmy piknikiem w DPS,, JEDLINA,, i tradycyjnie mieliśmy przepiękną , słoneczną pogodę. Nowością natomiast było zaproszenie do wspólnej zabawy zaprzyjaźnionego UTW z Cegłowa. Wspólnie wędrowaliśmy a potem wspólnie biesiadowaliśmy . Były przysmaki z gila przygotowane przez naszą Radę Słuchaczy oraz słodkie wypieki przygotowane przez koleżanki z Cegłowa. Było wspólne śpiewanie , tańce , oraz toasty za majowych solenizantów . W imprezie uczestniczyło około 100 osób. Na zakończenie zrobiliśmy sobie wspólną fotografię i umówiliśmy się na kolejny, siódmy już, Marsz za rok.