SPRAWOZDAWCZE WZC

W dniu 12.05.2022 r. odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku” z działalności merytorycznej w roku 2021/2022 i finansowej w roku kalendarzowym 2021.

Zebranie odbyło się w pierwszym terminie, przy obecności 200 członków – uprawnionych do głosowania – 297 osób, co stanowi 67%. Zgodnie ze statutem Zebranie było prawomocne.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu Stowarzyszenia ?RTW? za rok 2021/2022 przedstawiła Prezes Zarządu – Zofia Grzelak

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia ?RTW? za rok 2021 przedstawił Skarbnik – Jan Wiącek

Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ?RTW? za rok 2021 wraz z uchwałą nr 1/KR/2022 o udzieleniu absolutorium Zarządowi S?RTW? przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Bogumiła Jankowska

Przedstawienia projektu programu działań S?RTW?: organizacyjnego na rok 2022/2023 dokonała kol. Zofia Grzelak, a merytorycznego kol. Ewa Gańko

 10. Podjęto uchwały: 

      Uchwała nr    1/WZC/05/22    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2021/2022  i finansowego za rok 2021 – jednogłośnie

      – Uchwała nr    2/WZC/05/22    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021 – za 198, wstrzymało się 2

      – Uchwała nr     3/WZC/05/22      w sprawie zatwierdzenia programu działania Stowarzyszenia ?RTW? na rok 2022/2023 – jednogłośnie

      – Uchwała nr    4/WZC/05/22      w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia ?RTW? – za 199 wstrzymało się 1

W wyniku dyskusji zgłoszono 7 wniosków, co zostało zaprotokołowane i podpisane przez Komisję Uchwał i Wniosków, Protokolanta i Przewodniczącą Zebrania

Na tym zebranie zakończono

Zarząd