Idea funkcjonowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

Pierwsze Uniwersytety TW powstały we Francji, Włoszech i Szwajcarii. Stały się one sposobem na aktywność edukacyjną seniorów.

W Polsce ich początek przypada na rok 1975, a gorącą propagatorką idei UTW  była prof. Halina Szwarc.

Urodziła się w 5 maja 1923r w Łodzi/zmarła 28 maja 2002r w Warszawie/

Pani profesor z wykształcenia była lekarzem, gerontologiem/ Akademia Medyczna w Poznaniu/, wykładowcą akademickim / m.in. Akademia Wych. Fizycznego w Warszawie/, a w czasie II wojny światowej aktywną działaczką konspiracyjną .

Za wybitne zasługi dla rozwoju medycyny polskiej oraz działalność społeczną na rzecz ludzi starszych została uhonorowana przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego  Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski/ 27.04.2000r/

Pierwszy UTW powstał z inicjatywy Pani Haliny Szwarc w listopadzie 1975r. przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie/ istnieje do dziś, a placówka nosi imię założycielki/.

W latach 80-90 tych ruch rozwijał się słabo. Prawdziwy bum nastąpił w roku 2002 a szczególnie w r.2007, kiedy było ich 125/ obecnie ponad 600/.Najwięcej placówek powstało w woj. mazowieckim/Warszawa/ i w miastach do 50 tys.

Stosunkowo młodzi emeryci mieli inną koncepcję swojej emerytury, inne pomysły na spędzanie wolnego czasu.

Uniwersytety działają w następujących formach organizacyjnych:

-jako samodzielne organizacje pozarządowe/ np. stowarzyszenia jak nasze/  

-w ramach uczelni wyższej                                    

– jako organizacje wyodrębnione w innej organizacji pozarządowej                           

– jako podmioty w ramach jednostek samorządu lokalnego/ domy kultury, ośrodki pomocy społecznej/.

O popularności UTW zdecydowała formuła działalności edukacyjnej, która przyczynia się do zaspakajania potrzeb seniorów: samokształcenie, poznawanie środowiska, poszerzanie wiedzy i umiejętności, ciekawe wypełnianie wolnego czasu, utrzymywanie więzi towarzyskich ,a czasem realizacja młodzieńczych marzeń.                                                                                                                        

Uniwersytety zapobiegają wykluczeniu społecznemu, słuchacze zdobywają nowe umiejętności i kompetencje, przyczyniają się do rozwoju osobistego.

Z inicjatywy ówczesnego Burmistrza p. Zbigniewa Grzesiaka i grupy nauczycieli/ patrz Kroniki/ nasz UTW rozpoczął działalność 17 lutego 2007 r.  Trud organizacji przyjęły ówczesna dyrektor Miejskiego Domu Kultury  p. Elżbieta Kalińska i niezwykle zaangażowana w działalność oświatową p. Marianna Górska . 90 słuchaczy otrzymało indeksy, złożyli ślubowanie. Opiekunami grup byli instruktorzy MDK : Elżbieta Dunajewska, Iwona Pleskot, Monika Pszkit.

W lipcu 2009 r. powołane zostało Stowarzyszenie ?Radość Trzeciego Wieku? , które zostało zarejestrowane w K R S , a  jako główne zadanie statutowe przyjęło prowadzenie Mińskiego UTW. W listopadzie 2015r.  Stowarzyszenie przystąpiło do Fundacji ?Ogólnopolskie porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku ? w Warszawie.         

Pierwsze ważne wyróżnienie otrzymaliśmy w 2015r- Laur Powiatu Mińskiego.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik w dn.06.06.2019r. uhonorował Stowarzyszenie ?RTW? Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA.

W październiku 2021r.liczba słuchaczy wynosiła ok.300 os. Świadczy to o popularności tego przedsięwzięcia w mieście.

Opracował  Jerzy Maciejewski/Prezes S?RTW? w latach 2009- 2015/