PROGRAM DZIAŁANIA S”RTW” W ROKU 20022/2023

Projekt opracowany został przez zespół w składzie: Ewa Gańko, Zofia Grzelak, Joanna Suchocka, Jan Wiącek,   Mirosława Kulma,  ? członkowie Zarządu,  Teresa Marciniak ? wiceprzewodnicząca Rady Słuchaczy, Jadwiga Maciejewska, Sławomir Ziemicki ? członkowie honorowi,  Zyta Drabarek  ? słuchaczka. 

Cz.I  Założenia organizacyjne:

Podstawą działania S?RTW? jest:  Statut Stowarzyszenia,                           

                                                        Regulamin Rady Słuchaczy,

                                                        wnioski i uchwały WZC z lat ubiegłych

Podstawową formą działania statutowego jest prowadzenie Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Opłata członkowska/roczna/ w wys. 30 zł. wnoszona do końca sierpnia.   Opłata za pakiet podstawowy wynosi 60 zł  i wnoszona jest w cyklu semestralnym   /na 1 miesiąc przed upływem semestru/. Wszystkie wpłaty wnoszone są na konto Stowarzyszenia ?Radość Trzeciego Wieku? w Mińsku Mazowieckim.

Zadania programowe realizowane są poprzez:

  1. wykłady ? do 90 min. tygodniowo /pakiet podstawowy, płatny, obowiązkowy/                      
  2. – w czwartki w godz. 10.00- 12.30 w Sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej. Wykłady otwarte dla środowiska seniorów miasta są sponsorowane. 
  3. Tematyka wykładów wynika z programu Mińskiego UTW na rok 2022/23 zatwierdzonego przez WZCz.
  • Zajęcia programowe rozwijające zainteresowania słuchaczy:                                                 – Śpiewamy razem – bezpłatne, grupa ok. 30 os. Zielony Domek I semestr:  16 spotkań,  II semestr  12 spotkań                                                                   
  • – Taniec w kręgu – bezpłatne, 2 grupy do 25 os. sala baletowa MDK  I semestr 15 spotkań, II semestr 13 spotkań.
  • Zajęcia wg zainteresowań słuchaczy: organizacja warsztatów wynikających    z zainteresowań słuchaczy                                                                                                                     – zajęcia plastyczne  – częściowo odpłatne /materiały/                                                                                          – brydż,                                                                                                                                       – zajęcia klubowe i warsztaty w Miejskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece

  Publicznej, Zielonym Domku ? mają na celu rozwój zainteresowań  i umiejętności słuchaczy.

  4- Rozwój aktywności fizycznej słuchaczy

– zajęcia warsztatowe z zakresu aktywności fizycznej realizowane w MDK i wynajętych Klubach Fitness /Fit & Joy oraz Joga /, na basenie. Ogółem przygotowano 180 miejsc:

poniedziałek: 3 grupy po 15 osób, wtorek:2 grupy po 15 osób, środa 4 grupy po 20 osób, piątek: 2 grupy po 11 osób. Zabezpieczono 5 kwalifikowanych instruktorów.

5- Poszerzanie zainteresowań kulturalnych słuchaczy

popularyzacja wydarzeń kulturalnych organizowanych przez placówki kulturalne  w mieście  MDK, MSA, MBP, MZM.                                                                                                             – wyjazdy do teatrów, opery i baletu ? co najmniej 1 raz w miesiącu /pokrycie kosztów    biletu i przejazdu/.                                                                                                                                      ?  zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w muzeach z przewodnikiem.                                         –  organizacja wycieczek krajoznawczo-turystycznych jednodniowych,  dających możliwość poznania najbliższej okolicy /województwo, powiat/  oraz kilkudniowych,  poszerzających wiedzę o kraju.                                            – organizacja wypoczynku zimowego  i letniego dla 4 grup ok.50 os. w celach rehabilitacyjnych i rekreacyjnych oraz integracji słuchaczy (w sumie ok. 200 osób).                          ? udział  w konkursach senioralnych grupy śpiewającej ?Śpiewamy i gramy razem?   i  tanecznej ?Jak nie my to kto? –  regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.                               6- działania integracyjne  na rzecz środowiska seniorów w mieście:                                                                             – systematyczne informacje poprzez strony internetowe o bieżących wydarzeniach     w mieście,                                   – pomoc uchodźcom wojennym (wolontariat)                                                                                            – ukwiecanie, nasadzanie drzew, organizacja obchodów Mińskiego Dnia Seniora.   

7- Kalendarz roku akademickiego 2022/23

06.10.22 r. inauguracja roku akademickiego                                                                                   – 20.10. 2022 r.  integracyjny marsz NW –  święto pieczonego  ziemniaka                                                                         – 24.11.22 r. zabawa andrzejkowa /Esta , odpłatnie/ dla chętnych                                             – 15.12.22 r. spotkania wigilijne: sala MSA dla wszystkich,                                               – 16.12.22 r. /Esta, odpłatnie/ dla chętnych                                                                                                                  – 19.12. 22 – 6.01.23 r. – przerwa świąteczna   Bożonarodzeniowa                                                             – 09.02.23 r. zabawa Walentynowa /Esta, odpłatnie/ dla chętnych                                                                                   – 13.02.23  ? 26.02.23 r. ferie;  wypoczynek zimowy dla chętnych                                                                           – 03.04 ? 11.04.23 r. przerwa świąteczna Wielkanoc                                                                                   – ok. 22 kwietnia 23 r.  obchody  Dnia Ziemi /nasadzenia Aleja RTW, piknik/                               – 11.05.23 r.  WZCz  Stowarzyszenia                                                                                                                  – 13.05.23 r. Marsz NW w Mieni   – dla chętnych                                                                     – 01.06.23 r. zakończenie roku akademickiego                                                                         – czerwiec 2023 r.  (w uzgodnieniu) ? wypoczynek letni nad morzem lub w Okunince                                                                          – 01 ? 14.09.2023 r. ? wypoczynek letni w Krynicy Morskiej  (termin zarezerwowany)                                                                    

W roku 2022 konsultacje programowe z Radą Programową przeprowadzono korespondencyjnie z powodu pandemii COVID ? 19. Całościowy materiał został przedstawiony członkom S”RTW” na spotkaniu w dniu  12 maja  2022 r.    PROGRAM ZOSTAŁ PRZYJĘTY przez WZCz.

Zofia Grzelak ? Prezes Zarządu

Ewa Gańko ? Wiceprezes Zarządu