Konferencja MAM PRAWO WIEDZIEĆ I DZIAŁAĆ

08 i 09 października br. nasze kol. Jadwiga SZAŁAŃSKA, Elżbieta KULIK, Hanna GRYZ, Hanna KLIK, Barbara KULIKOWSKA- uczestniczyły w Konferencji organizowanej przez Fundację ZIEMIA I LUDZIE nt. ” MAM PRAWO WIEDZIEĆ I DZIAŁAĆ „. Na miejsce spotkania wybrano podsiedleckie MOŚCIBRODY. W spotkaniu uczestniczyli słuchacze 12 UTW z całej Polski .Fundacja ogłosiła konkurs na projekt inicjatywy lokalnej.

Funadacja Ziemia i Ludzie zorganizowała te warsztaty, aby zaktywizować seniorów do:

  • uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w środowiskach lokalnych,
  • włączenia się w prace nieformalnych grup, skupionych wokół problemów ekologicznych,
  • a także włączenie się w działania organizacji pozarządowych.

Pierwszy dzień warsztatów to przygotowanie teoretyczne obejmujące następujące problemy:

  • najważniejsze problemy, jakie obecnie napotykają społeczności lokalne w obszarze ochrony środowiska naturalnego
  • idea przywództwa dla zrównoważonego rozwoju oraz partycypacja obywatelska, czyli udział obywateli w zarządzaniu sprawami społeczności, której są członkami
  • metody diagnozowania problemów występujących lokalnie, czyli jaka zmiana pożądana jest w danej społeczności (mapowanie społecznościowe, spacer badawczy, warsztaty przyszłościowe)

Drugi dzień poświęcono na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy:

  • ćwiczenie na rozgrzewkę w grupach warsztatowych na powietrzu
  • przygotowywanie metody pracy projektowej (sposoby formalnej i nieformalnej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach inicjatyw lokalnych oraz grantów)
  • omówienie możliwości sfinansowania działań w ramach środków NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) i współpracy z Fundacją Ziemia i Ludzie