PROJEKT MMM AS – ZS

Umowa o realizację zadania publicznego nr  PK.526.32.2019 p.t. AKTYWNY SENIOR – ZDROWY SENIOR zawarta w dniu 11.03.2019 r. w Mińsku Mazowieckim, między Miastem Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul, Konstytucji 3 Maja 1, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Grażyny Stachowicz, a Stowarzyszeniem „Radość Trzeciego Wieku” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 173, reprezentowanym przez Jadwigę Maciejewską – prezesa i Zofię Grzelak – sekretarza.

Termin realizacji zadania: 11.03.2019 – 07.06.2019

Zadania do realizacji określone w ofercie:

  1. Ukazanie 10-cio letniego dorobku Stowarzyszenia „RTW” (wydanie biuletynu)
  2. Promocja zdrowego stylu życia (udział ok. 80 seniorów w zajęciach gimnastycznych: piłki i pilates w czasie trwania zadania)
  3. Aktywne spędzanie wolnego czasu (organizacja wyjazdu do Kopalni Soli w Kłodawie – udział ok. 50 osób)
  4. Integracja społeczna seniorów (organizacja wykładu otwartego w dniu 30.05.2019 r. – udział ok. 250 seniorów oraz udział ok. 50 seniorów w senioradzie organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ na terenie AWF w Warszawie w dniu 19 maja 2019 r.

Zapraszamy do aktywnego udziału w realizacji powyższych działań.