Mińsk Maz. 22.04.2015r

              Z A P R O S Z E N I E

 

Zarząd Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku”/SRTW/ uprzejmie zaprasza członków SRTW  na   sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków /WZC/ ,które odbędzie się  w dniu 14 maja 2015r/czwartek/ o godz. 10.00/I termin/ 10.15/ II termin/  w  Sali Kameralnej  Mińskiego Domu Kultury w Mińsku Maz. ul. Warszawska 173.

PORZĄDEK OBRAD:

1/   Otwarcie obrad. 

2/   Wybór przewodniczącego i protokolanta WZC.

3/   Wybór komisji skrutacyjnej oraz  uchwał i wniosków .

4/   Przedstawienie sprawozdania  merytorycznego i finansowego za rok 2014.

5/   Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.

6/   Omówienie planu działania SRTW na rok 2015.

7/   Omówienie zmiany w statucie SRTW ,polegającej na wykreśleniu z § 26 ustępu 2  o treści: „Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą  funkcję pełnić nie dłużej niż dwie kadencje”.

8/ Podjęcie uchwał dot. pkt.2,3,4,5,6,7 porządku

9/   Dyskusja.

10/   Wybory zarządu SRTW.

11/   Wybory komisji rewizyjnej SRTW.

12/  Podjęcie uchwał  dot. pkt.10 i 11

13/  Zakończenie obrad.

 

Obecność członków SRTW obowiązkowa.

 

                                                                                                                                                        Prezes  Zarządu