PROGRAM ORGANIZACYJNY DZIAŁANIA S „RTW” w roku 2023/24

Organizacja działania Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku”
w Mińsku Mazowieckim na rok 2023/2024
Program opracowany został przez zespół w składzie: Ewa Gańko, Zofia Grzelak,
Jan Wiącek, Mirosława Kulma, – członkowie Zarządu, Alicja Rycielska – przew.
Rady Słuchaczy, Teresa Marciniak (zdalnie), Jadwiga Maciejewska, Sławomir Ziemicki
– członkowie honorowi, Zyta Drabarek – słuchaczka
Cz.I Założenia organizacyjne: Podstawą działania S”RTW” jest: Statut
Stowarzyszenia, Regulamin Rady Słuchaczy, wnioski i uchwały WZC z lat ubiegłych.
Podstawową formą działania statutowego jest prowadzenie Mińskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku , w tym popularyzacja wiedzy ogólnej wśród chętnych niezrzeszonych
seniorów z miasta (wykłady otwarte).
Opłata członkowska /roczna/ w wys. 30 zł. wnoszona do końca m-ca sierpnia.
Opłata za pakiet podstawowy wynosi 70 zł i wnoszona w cyklu semestralnym
/na 1 miesiąc przed upływem semestru/. Wszystkie wpłaty wnoszone są na konto
Stowarzyszenia ”Radość Trzeciego Wieku” w Mińsku Mazowieckim.
Zadania programowe realizowane są poprzez:
1- wykłady – do 90 min. tygodniowo /pakiet podstawowy, płatny, obowiązkowy/

 • w czwartki w godz. 10.00 – 12.30 w Sali koncertowej Miejskiej Szkoły
  Artystycznej. Wykłady otwarte dla środowiska seniorów miasta mogą być
  sponsorowane.
  Tematyka wykładów wynika z programu Mińskiego UTW na rok 2023/2024
  zatwierdzonego przez WZC.
  2- Zajęcia programowe rozwijające zainteresowania słuchaczy:
 • Śpiewamy Razem – bezpłatne, grupa ok. 30 os. Zielony Domek
  I semestr: 12 spotkań, II semestr: 16 spotkań
 • Gramy Razem – bezpłatne, grupa ok. 10 os., MDK, Zielony Domek
  I semestr: 12 spotkań, II semestr: 16 spotkań
 • Taniec w kręgu – bezpłatne, 2 grupy, łącznie ok. 40 os. sala baletowa MDK
  I semestr: 11 spotkań, II semestr: 17 spotkań.
  3- Zajęcia wg zainteresowań słuchaczy: organizacja warsztatów wynikających
  z zainteresowań słuchaczy
 • zajęcia plastyczne: I semestr – 11 spotkań, II semestr – 17 spotkań – częściowo
  odpłatne /materiały/ – Zielony Domek
 • brydż – w piątki (zgodnie z kalendarzem MEN) – SM „Przełom”
 • zajęcia klubowe i warsztaty w Miejskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece
  Publicznej, Zielonym Domku – mają na celu rozwój zainteresowań
  i umiejętności słuchaczy.
  4- Rozwój aktywności fizycznej słuchaczy
 • zajęcia warsztatowe z zakresu aktywności fizycznej realizowane w MDK i wynajętych
  Klubach Fitness /Fit & Joy oraz Joga /, na basenie –płatne przez uczestników (wg
  kosztów). Ogółem przygotowano 214 miejsc:
  Poniedziałek: 3 grupy po 11 osób, wtorek: 3 grupy po 11 osób, środa: 5 grup po 20 osób,
  piątek: 3 grupy po 10 osób, basen – 1 grupa 18 osób. Zabezpieczono 5 kwalifikowanych
  instruktorów.
  5- Poszerzanie zainteresowań kulturalnych słuchaczy
 • popularyzacja wydarzeń kulturalnych organizowanych przez placówki kulturalne
  w mieście MDK, MSA, MBP, MZM.
 • wyjazdy do teatrów, opery i baletu – co najmniej 1 raz w miesiącu /pokrycie kosztów
  biletu i przejazdu/.
 • zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w muzeach z przewodnikiem.
 • organizacja wycieczek krajoznawczo-turystycznych jednodniowych, dających
  możliwość poznania najbliższej okolicy /województwo, powiat/
  oraz kilkudniowych, poszerzających wiedzę o kraju.
 • organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla 5 grup ok.50 os. w celach
  rehabilitacyjnych i rekreacyjnych oraz integracji słuchaczy (łącznie ok. 250 osób).
  – udział w konkursach senioralnych – regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich
  grupy „Śpiewamy Razem”, „Gramy Razem” i tanecznej „Jak nie my to kto”.
  6- działania integracyjne na rzecz środowiska seniorów w mieście:
 • systematyczne informacje poprzez strony internetowe o bieżących wydarzeniach
  w mieście,
 • pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy (wolontariat)
 • ukwiecanie, nasadzanie drzew, organizacja obchodów Mińskiego Dnia Seniora.
  7- Kalendarz roku akademickiego 2023/24
 • 05.10.23 r. inauguracja roku akademickiego 2023/2024
 • 14.10. 2023 r. integracyjny marsz NW – święto pieczonego ziemniaka
 • 30.11.2023 r. zabawa andrzejkowa /Esta , odpłatnie/ dla chętnych
 • 15.12.2023 r. spotkania wigilijne: sala MSA dla wszystkich,
  16.12.2023 r.(piątek) /Esta, odpłatnie/ dla chętnych
 • 18.12. 2023 r. – 3.01.2024 r. – przerwa świąteczna Bożonarodzeniowa
 • 15.01.2024 – 28.01,2024 ferie zimowe, wypoczynek zimowy dla chętnych
 • 15.02.2024 r. zabawa Walentynowa /Esta, odpłatnie/ dla chętnych
 • 25.03.2024 r. – 02.04.2024 r. – przerwa świąteczna Wielkanocna
 • ok. 22 kwietnia 2024 r. obchody Dnia Ziemi /nasadzenia Aleja RTW/
 • 11.05.2024 r. Marsz NW w Mieni – dla chętnych
 • 16.05.2024 r. WZC Stowarzyszenia „RTW” – sprawozdawczo – wyborcze
 • 06.06.2024 r. zakończenie roku akademickiego
 • czerwiec 2024 r. – wypoczynek letni w Nałęczowie (rezerwacja)
 • II połowa sierpnia 2024 r – wypoczynek letni w Rowach (rezerwacja)
 • 01 – 14.09.2024 r. – wypoczynek letni w Krynicy Morskiej (rezerwacja)
  W roku 2023 konsultacje programowe z Radą Programową przeprowadzono
  korespondencyjnie z powodu pandemii COVID – 19. Całościowy materiał został
  przedstawiony członkom Stowarzyszenia na WZC w dniu 11 maja 2023 r.